หลักสูตรอบรม  ปฏิบัติการ 7 ขั้นตอนการขายยุคใหม่ (เคล็ดวิชาสู่ความเป็นเลิศด้านการขาย)

7 Steps in Improving Sales Efficiency in the new ERA

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความเป็นมาและหลักการ
การขายเป็นหัวใจหลักในการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขายทุกคนไม่ว่าจะเป็นพนักงานขาย หัวหน้าหน่วยขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ต้องวนเวียนอยู่กับขั้นตอนต่างๆของการขายตลอดเวลา สภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่สูงมากในปัจจุบันบีบบังคับให้สถานการณ์ทางการขายดูเหมือนจะยากขึ้นไปทุกที ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขายส่วนใหญ่มักอาศัยประสบการณ์ในการลองผิดลองถูกของตนเอง เป็นเครื่องมือในการสู้รบกับการแข่งและพัฒนาตนเอง แต่สภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปสภาพการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทำให้ผู้ขายที่เคยประสบความสำเร็จจากการลองผิดลองถูกในอดีต ผู้ขายที่อาศัยประสบการณ์เก่าๆอาจจะไม่สามารถจะยืนหยัดได้อีกต่อไป การทำความเข้าใจอย่างท่องแท้ต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจะทำให้ผู้ขายคงรักษาประสิทธิภาพของตนอยู่ได้ ถึงแม้ผู้ขายโดยส่วนใหญ่จะพอทราบถึงขั้นตอนต่างในการขาย แต่ก็น้อยรายที่เข้าใจอย่างถ่องแท้และสร้างประโยชน์จากการดำเนินการแต่ละขั้นได้เป็นอย่างดีตามความต้องการ ปฏิบัติการ 7 ขั้นตอนของการขายยุคใหม่ เป็นศาสตร์ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขายทุกท่านจำเป็นต้องทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้ให้เป็น การเรียนรู้ถึง ปฏิบัติการ 7 ขั้นตอนการขายยุคใหม่ นี้จะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพของผู้ขายได้เป็นอย่างดี

โครงสร้างเนื้อหาและหัวข้อการอบรม
1. สภาพแวดล้อมทางการขายและสภาพตลาดปัจจุบัน
– สภาพแวดล้อมทางการขาย
– สภาพตลาดในปัจจุบัน
– แรงผลักดันของการเปลี่ยนแปลง
– การขายในยุคใหม่
2. ปฏิบัติการ 7 ขั้นตอนของการขายยุคใหม่
– ทำความรู้จัก 7 ขั้นตอนของการขาย
– ขั้นตอนด้านการเตรียมการ
– ขั้นตอนด้านการปฏิบัติ
3. เจาะลึกการปรับปรุงทีละขั้นตอน
– การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเตรียมการ
– การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติ
– การควบคุมบรรยากาศและจังหวะการขาย
4. เคล็ดวิชาสู่ความเป็นเลิศด้านการขาย
– กลยุทธ์แบบ Outside-in Strategy
– ใช้ประโยชน์จาก Sales Insight & Marketing Information Management
– เสริมเขี้ยวเล็บเพื่อชัยชนะ