การจัดอบรม In-house Training ประจำปี 2566

 1. บริษัท ซีวิค อโกรเทค จำกัด – การบริหารงานแบบลีน (Lean) เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงาน สำหรับพนักงานทั่วไป
 2. บริษัท ซีวิค อโกรเทค จำกัด – การบริหารงานแบบลีน (Lean) เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงาน สำหรับหัวหน้างาน
 3. บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด – เสริมสร้างบุคลิกภาพ และทักษะการสื่อสาร สู่การบริการระดับมืออาชีพ
 4. บริษัท วอลเคโน เทค (ไทยแลนด์) จำกัด – การตรวจประเมิน 5ส. ในพื้นที่การทำงาน (Audit technique for 5S in working place)
 5. บริษัท ซัมมิท ฮิโรทานิ ซูกิฮาร่า จำกัด – “Change Management” เทคนิคการบริหารความเปลี่ยนแปลง ยุคใหม่
 6. บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด – การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน และระบบการจัดการพลังงาน
 7. บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) – เทคนิคการจัดทำ Competency และนำมาใช้บริหารพัฒนาบุคลากร ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 1/2566
 8. บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) – เทคนิคการจัดทำ Competency และนำมาใช้บริหารพัฒนาบุคลากร ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 2/2566
 9. บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) – แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน(ANTI-CORRUPTION) เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
 10. บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด – จริยธรรม จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรในการทำงาน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
 11. บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – หัวหน้างานในสายการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
 12. Delta Electronics (Thailand) PCL – Predictive Maintenance การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์
 13. บริษัท โอกาวา เอเซีย จำกัด – เทคนิคการอ่านแบบทางวิศวกรรม และการแปลสัญลักษณ์ค่าพิกัดความเผื่อที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงาน และมาตรฐานเกลียว GD&T
 14. บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) – แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน(ANTI-CORRUPTION) เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
 15. บริษัท คินซี่ (ประเทศไทย) จำกัด – การสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการแยกขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
 16. บริษัท เอ็มบริโอ แพลนเนท จำกัด – PDPA for Organization : การปรับปรุงงานและเอกสารต่างๆ ของหน่วยงานในองค์กร ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 17. บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) – เทคนิคการประเมิน Competency และนำผลการประเมิน มาใช้บริหารพัฒนาบุคลากร ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 1
 18. บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) – เทคนิคการประเมิน Competency และนำผลการประเมิน มาใช้บริหารพัฒนาบุคลากร ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 2
 19. บริษัท ซีโอเอสเอ็มเอเอ็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด – การพัฒนาภาวะผู้นำยุคใหม่ สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ
 20. บริษัท เค ซี แอล เทรดดิ้ง จำกัด – “Finance for Non-Finance” สำหรับผู้บริหาร ที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
 21. บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด – การพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสาร สู่การบริการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 1/2566
 22. บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด – การพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสาร สู่การบริการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 2/2566
 23. บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จำกัด – การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับพนักงานขาย รุ่นที่ 1/2566
 24. บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จำกัด – การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับพนักงานขาย รุ่นที่ 2/2566
 25. บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จำกัด – การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับพนักงานขาย รุ่นที่ 3/2566
 26. บริษัท โคเค็น (ไทยแลนด์) จำกัด – การมุ่งเน้นใส่ใจ ให้ความสำคัญกับลูกค้า(Customer Focused)
 27. บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – การบริการ เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพ
 28. บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – พลังแห่งการคิดบวกและความสามารถด้านอารมณ์ สู่ความสำเร็จ
 29. บริษัท ไทย คิวบิค เทคโนโลยี่ จำกัด – IMDS : International Material Data System
 30. บริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน) – PDPA Implementation การดำเนินการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 สำหรับองค์กร ภาคขั้นตอนปฏิบัติ
 31. บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) – สร้างจิตสำนึกรักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีม สู่ความสำเร็จ
 32. กสทช.- การพัฒนาบุคลิกภาพการเสิร์ฟอาหาร และเครื่องดื่ม แบบมืออาชีพ
 33. บริษัท แม็ก กู๊ด คาร์ จำกัด  – การสร้างแนวคิดในการทำงานเชิงบวก เพิ่มศักยภาพการทำงาน
 34. บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – การสร้างทีมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Ways to Supervisory Effectiveness)
 35. บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – จิตสำนึกด้านคุณภาพ : การสร้างความตระหนักด้านคุณภาพ ในการทำงานเพื่อปรับปรุงงานลดความสูญเสียในระบบงาน           (Quality Awareness)       
 36. บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด –  การแก้ปัญหาที่หน้างาน 1 – การพัฒนาทักษะการคิด Problem solving at shop floor 1-(Developing  thinking skills)               
 37. บริษัท ฮิตาชิ แอสเตโม ชลบุรี แมนูแฟ็กเชอริง จำกัด- กฎหมายแรงงานเบื้องต้นที่หัวหน้างานควรรู้             
 38. บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) – สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 39. บริษัท โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – เทคนิคเป็นวิทยากรที่มีประสิทธิภาพ (Train The Trainer)               
 40. บริษัท แคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด- “Finance for Non-Finance” สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
 41. บริษัท ยิบอินซอย จำกัด – เทคนิคการเขียนเอกสารทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
 42. บริษัท เอ็ม.ไอ.ดี. จำกัด      – ทักษะและเทคนิค การสื่อสาร ประสานงาน         และการเสริมสร้างบุคลิกภาพในการทำงานสู่มืออาชีพ   
 43. บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)   – PDPA Implementation : การดำเนินการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับองค์กร ภาคขั้นตอนปฏิบัติ
 44. บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)    – IQ & EQ กับการพัฒนาตนเองและสร้างคุณค่าในการทำงาน
 45. บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด – จริยธรรม จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กร ในการทำงาน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน           
 46. บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด – กลยุทธ์การสรรหา และเทคนิคการสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ยุคใหม่
 47. บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จำกัด – เทคนิคการสื่อสารและการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์
 48. บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด – จริยธรรม จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กร ในการทำงาน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน           
 49. บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด – เทคนิคการอ่านแบบทางวิศวกรรมและการแปลสัญลักษณ์ค่าพิกัดความเผื่อ(GD&T) ที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงานและมาตรฐานเกลียว                                   
 50. บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)  – แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ANTI-CORRUPTION) ในองค์กรอย่างยั่งยืน         
 51. บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
 52. บริษัท ไทยดีเอนทีเพนท์ จำกัด – การสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
 53. บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด – เทคนิคการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ด้วย 5G & WHY WHY ANALYSI 
 54. บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด – การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดชิ้นงานให้เหมาะสมกับเกณฑ์ การกำหนดค่าพิกัดความคลาดเคลื่อนของรูปร่าง GD&T
 55. บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด – แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ANTI-CORRUPTION) ในองค์กรอย่างยั่งยืน
 56. บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด – เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel อย่างมืออาชีพขั้นสูง (Advance Microsoft Excel)
 57. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด – เสริมสร้างบุคลิกภาพ และทักษะการสื่อสาร สู่การบริการระดับมืออาชีพ         
 58. บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด (ลำพูน) – เทคนิคการอ่านแบบทางวิศวกรรมและการแปลสัญลักษณ์ค่าพิกัดความเผื่อที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐาน ชิ้นงานและมาตรฐานเกลียว (GD&T)