การจัดอบรม In-house Training ประจำปี 2566

 1. บริษัท ซีวิค อโกรเทค จำกัด – การบริหารงานแบบลีน (Lean) เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงาน สำหรับพนักงานทั่วไป
 2. บริษัท ซีวิค อโกรเทค จำกัด – การบริหารงานแบบลีน (Lean) เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงาน สำหรับหัวหน้างาน
 3. บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกับริษัท วอลเคโน เทค (ไทยแลนด์) จำกัด – เสริมสร้างบุคลิกภาพ และทักษะการสื่อสาร สู่การบริการระดับมืออาชีพ
 4. บริษัท วอลเคโน เทค (ไทยแลนด์) จำกัด – การตรวจประเมิน 5ส. ในพื้นที่การทำงาน (Audit technique for 5S in working place)
 5. บริษัท ซัมมิท ฮิโรทานิ ซูกิฮาร่า จำกัด – “Change Management” เทคนิคการบริหารความเปลี่ยนแปลง ยุคใหม่
 6. บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด – การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน และระบบการจัดการพลังงาน
 7. บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) – เทคนิคการจัดทำ Competency และนำมาใช้บริหารพัฒนาบุคลากร ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 1/2566
 8. บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) – เทคนิคการจัดทำ Competency และนำมาใช้บริหารพัฒนาบุคลากร ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 2/2566
 9. บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) – แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน(ANTI-CORRUPTION) เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
 10. บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด – จริยธรรม จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรในการทำงาน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
 11. บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – หัวหน้างานในสายการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
 12. Delta Electronics (Thailand) PCL – Predictive Maintenance การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์
 13. บริษัท โอกาวา เอเซีย จำกัด – เทคนิคการอ่านแบบทางวิศวกรรม และการแปลสัญลักษณ์ค่าพิกัดความเผื่อที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงาน และมาตรฐานเกลียว GD&T
 14. บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) – แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน(ANTI-CORRUPTION) เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
 15. บริษัท คินซี่ (ประเทศไทย) จำกัด – การสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการแยกขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
 16. บริษัท เอ็มบริโอ แพลนเนท จำกัด – PDPA for Organization : การปรับปรุงงานและเอกสารต่างๆ ของหน่วยงานในองค์กร ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 17. บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) – เทคนิคการประเมิน Competency และนำผลการประเมิน มาใช้บริหารพัฒนาบุคลากร ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 1
 18. บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) – เทคนิคการประเมิน Competency และนำผลการประเมิน มาใช้บริหารพัฒนาบุคลากร ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 2
 19. บริษัท ซีโอเอสเอ็มเอเอ็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด – การพัฒนาภาวะผู้นำยุคใหม่ สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ
 20. บริษัท เค ซี แอล เทรดดิ้ง จำกัด – “Finance for Non-Finance” สำหรับผู้บริหาร ที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
 21. บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด – การพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสาร สู่การบริการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 1/2566
 22. บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด – การพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสาร สู่การบริการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 2/2566
 23. บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จำกัด – การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับพนักงานขาย รุ่นที่ 1/2566
 24. บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จำกัด – การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับพนักงานขาย รุ่นที่ 2/2566
 25. บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จำกัด – การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับพนักงานขาย รุ่นที่ 3/2566
 26. บริษัท โคเค็น (ไทยแลนด์) จำกัด – การมุ่งเน้นใส่ใจ ให้ความสำคัญกับลูกค้า(Customer Focused)