อบรม ด้าน “การสื่อสาร บุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์”

 1. ทักษะ ศิลปะ และมารยาทการใช้โทรศัพท์ให้ประทับใจ
 2. พัฒนาบุคลิกภาพ / เสริมภาพลักษณ์และความสำเร็จสู่วัยทำงานรุ่นใหม่ (2 วัน)
 3. พัฒนาบุคลิกภาพ / เสริมภาพลักษณ์ คนทำงาน สู่ความสำเร็จ (1 วัน)
 4. มนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพในการทำงานสู่ความสำเร็จ
 5. มนุษย์สัมพันธ์และการสร้างสัมพันธ์ในการทำงาน
 6. ทักษะและเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
 7. ทักษะและเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
 8. ศิลปะการพูด การสื่อสาร เพื่อการโน้มน้าวใจให้สัมฤทธิ์ผล
 9. มนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารในการทำงานสู่ความสำเร็จ
 10. เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
 11. เทคนิคการสื่อสาร การประสานงานและการทำงานเป็นทีม อย่างมีประสิทธิภาพ
 12. เทคนิคการติดต่อประสานงานและการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
 13. เทคนิคการสื่อสารและการจูงใจเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
 14. เทคนิคการสื่อสารและการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์
 15. หลักสูตร EMPLOYEE BRAND (แบรนด์พนักงาน)
 16. การสื่อสารที่เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
 17. ทักษะและศิลปะการพูดในที่ชุมชนให้ “SUCCESS”
 18. หลักสูตร อบรม “เทคนิคการสื่อสาร ผ่าน Social สำหรับ Contact Center มืออาชีพ”
 19. หลักสูตรอบรม เทคนิคการสื่อสาร จิตวิทยา และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ 
 20. อบรมออนไลน์ หลักสูตร เทคนิคการสื่อสาร (เขียน) แบบ Non – voice ผ่านสื่อออนไลน์ และ Social เพื่อการบริการลูกค้า