อบรม ด้าน “พัฒนาทักษะหัวหน้างาน / ผู้จัดการ”

 1. การเพิ่มศักยภาพ / พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
 2. มนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพหัวหน้างานรุ่นใหม่
 3. ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ
 4. พัฒนาภาวะผู้นำ ยุคใหม่ สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ 
 5. เทคนิคและทักษะการสอนงาน แบบ OJT. (On the Job Training)
 6. เทคนิคการสอนงาน การแนะนำงาน ประเมินผลการเรียนรู้ 
 7. เทคนิคการมอบหมายงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. ภาวะผู้นำและศิลปะการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างาน
 9. หัวหน้างานกับงานบริหารคน (HR for Non-HR)
 10. มนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
 11. เทคนิคการสอนงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน
 12. ทักษะการเป็นโค้ช และพี่เลี้ยง สำหรับหัวหน้างาน เพิ่มศักยภาพสู่มืออาชีพ
 13. พัฒนาภาวะผู้นำ และผู้นำการเปลี่ยนแปลง สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ
 14. หัวหน้างานในสายการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ที่เจ้านายอยากได้ องค์กรต้องการ
 15. เทคนิคการมอบหมายงานและการควบคุมติดตามงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
 16. ภาวะผู้นำและการพัฒนาภาวะผู้นำ
 17. เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ (2 วัน)
 18. เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงาน หัวหน้างานมืออาชีพ
 19. เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน ที่องค์กรต้องการ
 20. “เพิ่มศักยภาพ พัฒนาทักษะ หัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ ยุค DIGITAL 4.0”
 21. หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน 
 22. เพิ่มศักยภาพ พัฒนาทักษะหัวหน้างาน (หลักสูตร 2 วัน)
 23. เทคนิคการประเมินผล การแจ้งผลงาน และการให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์
 24. พัฒนาบุคลิกภาพ | เสริมภาพลักษณ์เพื่อความสำเร็จ สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
 25. การวางแผนงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล
 26. หลักสูตรอบรม กฎหมายแรงงานเบื้องต้นที่หัวหน้างานควรรู้
 27. หลักสูตรอบรม Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
 28. หลักสูตรอบรม FINANCE FOR NON-FINANCE สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน (มุ่งเน้นการจัดทำงบประมาณ)
 29. หัวหน้างานกับการทำงานเชิงรุก (PROACTIVE)
 30. เทคนิคการสอบสวนและลงโทษทางวินัย สำหรับหัวหน้างาน
 31. จิตวิทยาการบริหาร และจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
 32. เทคนิคการมอบหมายงาน ปรับปรุงงาน และติดตามงาน (Task allocation Improvement and Follow up techniques)