อบรม ด้าน “การปรับปรุงขบวนการผลิต / คุณภาพ / วิศวกรรม/ความปลอดภัย”

 1. การทำกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ : Effectiveness QCC by small group activity
 2. เทคนิคและทักษะการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC
 3. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วย Kaizen : Continue improvement by Kaizen activity
 4. การดำเนินการสร้างองค์กร ด้วยกิจกรรม Kaizen
 5. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและดำเนินกิจกรรมแก้ไขและป้องกัน
 6. Poka Yoke & Visual control : การเพิ่มผลผลิตด้วยการป้องกันความผิดพลาด (Zero-Defect by PokaYoke)
 7. การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต : 7 Wastes for cost reduction
 8. การลดต้นทุนการผลิตด้วย QC 7 Tools : QC 7 Tools for cost reduction
 9. Visual control เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ : Effectiveness Visual Control for Productivity Improvement
 10. การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต : Efficiency and Productivity Improvement
 11. หลักสูตรอบรม TPM : Total Productive Maintenance การบำรุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม
 12. กิจกรรม 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต  (5S for Productivity Improvement)
 13. การตรวจประเมิน 5ส. ในพื้นที่การทำงาน
 14. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance
 15. การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน
 16. TQM วิธีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management)
 17. การลดความสูญเสีย ในการผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้า
 18. เทคนิคการลดต้นทุน ที่ทุกคนมีส่วนร่วม
 19. การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (AM) เพื่อการทำ TPM ที่สมบูรณ์
 20. หลักสูตร การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ (RoHS, REACH, ELV, IMDS)
 21. อบรมหลักสูตร กลยุทธ์การปรับลดค่า RPN ด้วยกิจกรรม QCC
 22. หลักสูตรอบรม การทดสอบชิ้นงานพอลิเมอร์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
 23. อบรมหลักสูตร Basic IMDS : International Material Data System
 24. อบรมหลักสูตร Advance IMDS : International Material Data System
 25. การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดชิ้นงานให้เหมาะสมกับเกณฑ์การกำหนดค่าพิกัดความคลาดเคลื่อนของรูปร่าง GD&T (Application of Dimensional Precision Instruments for Principle of GD&T)
 26. อบรมหลักสูตร การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP)
 27. การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) (FMEA) 
 28. การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) (FMEA)
 29. เทคนิคการอ่านแบบทางวิศวกรรมและการแปลสัญลักษณ์ค่าพิกัดความเผื่อที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงาน THE ENGINEERING DRAWING AND GEOMETRY DIMENSIONAL AND TOLERANCE (GD&T) TECHNIQUES
 30. เทคนิคการอ่านแบบทางวิศวกรรมและการแปลสัญลักษณ์ค่าพิกัดความเผื่อที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงาน THE ENGINEERING DRAWING AND GEOMETRY DIMENSIONAL AND TOLERANCE (GD&T) TECHNIQUES 
 31. เทคนิคการปฏิบัติงานคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าคงคลังสู่ประสิทธิภาพสูงสุด
 32. หลักสูตร การบริหารและแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 5G & 5Why
 33. การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทางสถิติ Statistical Process Control (SPC) 
 34. หลักสูตรอบรม การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทางสถิติ,SPC (Statistical Process Control) 
 35. การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Failure Mode and Effects Analysis) (DFMEA 4th Edition)
 36. หลักสูตรอบรม : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพและการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง Quality Awareness and Continues Improvement
 37. หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม SGA อย่างมีประสิทธิภาพ Effectiveness Small Group Activity
 38. หลักสูตรอบรม QC 7 Tools: เทคนิคการใช้เครื่องมือจัดการคุณภาพ 7 ชนิด 
 39. หลักสูตร เทคนิคการทำ 5ส. และไคเซ็น (KAIZEN) เพื่อการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 40. การบริหารการผลิต เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
 41. การวางแผน การควบคุม และการลดต้นทุนการผลิต
 42. Predictive Maintenance การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์
 43. เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน สำหรับงานด้านความปลอดภัย อย่างมีประสิทธิภาพ
 44. การพัฒนาศักยภาพและทักษะการทำงานของ จป.หัวหน้างาน สู่มืออาชีพ
 45. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT
 46. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน Work Safety
 47. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และ การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ PREVENTIVE MAINTENANCE & PREDICTIVE MAINTENANCE
 48. อบรม “การปรับปรุงและควบคุมคุณภาพการผลิตเชิงพยากรณ์” Quality Improvement by Predictive Operation
 49. การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง ผลกระทบและการจัดการความเสี่ยง (FMEA & Risk management)
 50. เทคนิคการควบคุมกระบวนการและคุณภาพโดย SPC(Statistical Process Control) และ QC 7 Tools
 51. เทคนิคการลดใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน ลดความสูญเปล่าในการทำงาน Total cost reduction Awareness
 52. การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ และแนวคิดด้านคุณภาพ (7 Wastes & Quality Mindset) 
 53. หลักสูตรอบรม การบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามระบบมาฐาน ISO 45001 : 2018
 54. หลักสูตรอบรม การบริหารงานแบบลีน (Lean) เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงาน
 55. หลักสูตรอบรม เทคนิคการยกระดับ 5ส สำหรับการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพ
 56. อบรมหลักสูตร ข้อกำหนด GHPs & HACCP Rev.5
 57. หลักสูตรอบรม มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 2015
 58. หลักสูตร การตรวจติดตามภายใน ISO 45001:2018 (Internal Audit ISO 45001:2018)
 59. หลักสูตรอบรม การตรวจติดตามภายใน ISO 50001:2018 (Internal Audit ISO 50001:2018)
 60. หลักสูตรอบรม ISO 45001:2018 Requirements
 61. หลักสูตรอบรม ISO 50001:2018 Energy Management System-Requirement
 62. หลักสูตรอบรม ISO 9001:2015 สำหรับ QMR และผู้ช่วย QMR
 63. จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Saving energy and environment awareness)
 64. หลักสูตรอบรม การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการงานบำรุงรักษา(Preventive Maintenance & Management)
 65. หลักสูตร ข้อกำหนด FSSC 22000 และการตรวจติดตาม Internal Audit
 66. ข้อกำหนด FSSC 22000 V.5.1 และการตรวจติดตาม Internal Audit
 67. หลักสูตรอบรม Food Defense การปกป้องอาหารและอาหารปลอม
 68. หลักสูตรอบรม การสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ