อบรม ด้าน “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  / ทำงานเป็นทีม”

 1. ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการรุ่นใหม่ มือขวาเบอร์หนึ่งที่เจ้านายอยากได้ ลูกค้าพอใจ
 2. ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการรุ่นใหม่ มือขวาเบอร์หนึ่งที่เจ้านายอยากได้ ลูกค้าพอใจ
 3. “Super Admin ยุค Digital 5.0” พนักงานธุรการมือโปร ที่องค์กรอยากได้ เจ้านายพอใจ
 4. “Super Admin ยุค Digital 5.0” พนักงานธุรการมือโปร ที่องค์กรอยากได้ เจ้านายพอใจ
 5. เทคนิคเป็นวิทยากรภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ (Train The Trainer)
 6. การสร้างแนวคิดในการทำงานเชิงบวก / เพิ่มศักยภาพการทำงาน (เป็นพนักงานที่องค์กรอยากได้ เจ้านายพอใจ)
 7. พลังแห่งการคิดบวกและความสามารถด้านอารมณ์สู่ความสำเร็จ
 8. สร้างจิตสำนึกรักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีม สู่ความสำเร็จ
 9. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Walk rally & Team building) 
 10. เทคนิคการทำงานเป็นทีมและการสร้างสัมพันธภาพภายในองค์กร/ทีม
 11. พลังแห่งการคิดให้รอบด้านอย่างเป็นระบบสู่การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ
 12. ความคิดเชิงบวก กุญแจสู่ความสําเร็จ
 13. พลังแห่งการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
 14. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 15. หลักสูตร Creative Thinking การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์
 16. The Best Supporter ผู้สนับสนุนองค์กรที่ดีเลิศ
 17. สร้างจิตสํานึกรักองค์กร / แนวคิดทำงานเชิงบวกสู่ความสําเร็จ
 18. เทคนิคการใช้กิจกรรม / เกมส์ ประกอบการฝึกอบรมให้สัมฤทธิ์ผล พร้อมก้าวเป็น วิทยากรภายในองค์กร ระดับมืออาชีพ
 19. จริยธรรมในการทำงาน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
 20. เทคนิคการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
 21. การทำงานภายใต้สภาวะกดดัน ให้มีประสิทธิภาพ
 22. หลักสูตร อบรม เทคนิคการเขียนเอกสารทางธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ
 23. หลักสูตรอบรม การสร้างวัฒนธรรมและพัฒนาจิตสำนึกความซื่อสัตย์ เพื่อความสำเร็จขององค์กร
 24. IQ & EQ กับการพัฒนาตนเองและสร้างคุณค่าในการทำงาน
 25. สร้างจิตสำนึกการทำงานอย่างมีคุณภาพและการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 26. เทคนิคการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน Life Balance / Work Life Balance
 27. เทคนิคปรับความคิด และพฤติกรรมในการทำงาน สู่ความสำเร็จ
 28. อบรม เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขาย ยุคใหม่
 29. อบรมหลักสูตร กลยุทธ์การสรรหา และเทคนิคการสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ยุคใหม่
 30. อบรมหลักสูตร กลยุทธ์การสรรหา และเทคนิคการสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ยุคใหม่
 31. พัฒนาทักษะแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน และการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) เพื่อลดการลาออกของพนักงาน
 32. เทคนิคการจัดทำปฐมนิเทศ แผนการทดลองงาน ระบบพี่เลี้ยง และการดูแลจูงใจพนักงานใหม่
 33. เทคนิคการใช้งาน IT และ Social Media สำหรับงานทรัพยากรบุคคล (HR)ในยุค Digital HR 4.0 เพิ่มประสิทธิภาพงานขององค์กร
 34. หลักสูตรอบรม “เทคนิคและทักษะการทำงานร่วมกับคนทุก Gen (Generation)”
 35. อบรม เทคนิคการบริหารจัดการงาน สำหรับพนักงานธุรการ มือโปร ยุคใหม่ 
 36. การบริหารทรัพยากรบุคคล ยุคใหม่สำหรับผู้บริหาร และนัก HR “เพื่อการวางแผนทรัพยากรบุคคลขององค์กรอย่างมืออาชีพ”
 37. การเลือกคนให้เหมาะกับงานด้วยโหราศาสตร์ไทย (Recruiting the right person to work with Thai Astrology) หลักสูตร 2 วัน” 
 38. หลักสูตรอบรม เทคนิคการใช้ HO–REN–SO เพื่อการสื่อสารประสานงานสไตล์ญี่ปุ่น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ยุคใหม่
 39. เทคนิคการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย TECHNIQUES FOR SUCCESS AT WORK
 40. อบรม  “สุดยอด HR มือโปร ที่ทุกองค์กรต้องการ เจ้านายพอใจ” 
 41. อบรม  “A Grate Teamwork” เสริมสร้างพลังการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ 
 42. เทคนิควิธีออกจาก Comfort Zone เพื่อเพิ่มศักภาพการทำงาน
 43. หลักสูตร PDPA for Organization: การปรับปรุงงานของหน่วยงานในองค์กร (ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)
 44. PDPA Implementation : การดำเนินการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับองค์กร ภาคขั้นตอนปฏิบัติ
 45. PDPA for Personal Data Protection : การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจกับพนักงานทุกคนในองค์กร)
 46. หลักสูตรอบรม Finance for Non-Finance สำหรับพนักงานที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
 47. หลักสูตรอบรม “การเงินดีมีสุข” (Finance Skills)
 48. “PROACTIVE” เทคนิคและทักษะการทำงานเชิงรุก
 49. หลักสูตรอบรม การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งในองค์กร (Succession Plan)
 50. หลักสูตร การทำสัญญาจ้างแบบเจาะลึกทุกประเภทการจ้าง