อ. ไมตรี บุญขันธ์
วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการบริหารและเพิ่มผลผลิต
Productivity Improvement
7 Waste / QCC / Kaizen / Visual control / Poka-Yoke / 5 ส.
การบริหารการซ่อมบำรุง/TPM / TQM /
ความปลอดภัย / การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ประวัติการศึกษา
• QMS Lead auditor ISO 9001: 2015 (IRCA Certified)
• EMS Lead auditor ISO 14001: 2015 (IRCA Certified)
• ประกาศนียบัตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร (กระทรวงพลังงาน)
• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาการจัดการ) | กำลังศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)
• ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

ประสบการณ์ที่ผ่านมา
• ผู้บริหารงานซ่อมบำรุงและฝ่ายบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรม มากกว่า 15 ปี
• ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสนับสนุน : MHC metal engineering (Thailand)Co., Ltd.
• ผู้จัดการฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ : Thai Filtration Co., Ltd
• กรรมการผู้จัดการ: Dynamic Active Co., Ltd.
• ที่ปรึกษาบริษัท Infinity Engineering Co.,Ltd.

เกียรติคุณ
• อาสาสมัครดีเด่น มูลนิธิขาเทียม ด้านปรับปรุงนวัตกรรม
• QCC team excellent ( IETEX 2009-2010 (Singapore))
• QCC Team excellent 2010 (สถาบันเพิ่มผลผลิต)
• KAIZEN award 2011 (กระทรวงแรงงาน)

หัวข้อบรรยาย / ความเชี่ยวชาญ
• Course of Total Productive Maintenance (TPM) การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม
• Total Quality Management (TQM) การบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
• Continues Improvement by Kaizen การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็น
• Effectiveness for QCC Activity การดำเนินกิจกรรมกลุ่มคิวซีซี อย่างมีประสิทธิภาพ
• 5S for Productivity improvement 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต
• PDCA improvement การปรับปรุงงานด้วยหลักการ PDCA
• Poka-Yoke and Visual Control for productivity improvement การป้องกันข้อผิดพลาดให้เป็นศูนย์ โดยการปรับปรุงด้วย Poka-Yoke และ Visual control
• 7 Waste for cost reduction การลดต้นทุนการผลิตจากการสูญเสียทั้ง 7 ประการ
• Just in time การบริหารการผลิตแบบทันเวลาพอดี
• จิตสำนึกคุณภาพ Quality awareness
• ความปลอดภัยในการทำงาน Safety working place
• จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร Energy saving Awareness
• การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน Production management for Supervisor
• จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพตนเอง Productivity mindset
• การลดต้นทุนการผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม Total cost reduction activity
• การลดต้นทุนด้วย QC 7 Tools QC 7 Tools for cost reduction
• การเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
• และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ติดต่อเรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย In-house Training

โทรศัพท์  02-7895644  , 095-9616642 และ 095-3691591
E-mail :  vickktraining@gmail.com
Line OA id :  @vickktraining