อ.ดร. พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร โค้ช ที่ปรึกษาธุรกิจ และอาจารย์พิเศษ
ด้าน การพัฒนาองค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ
การบัญชี-การเงิน การบริหารงานคุณภาพ

การศึกษา
• ปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
• ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมความปลอดภัย ( จป.วิชาชีพ ) (กำลังศึกษา)
• ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (กำลังศึกษา)
• ปริญญาตรี บัญชี สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.เวสเทิร์น
ประวัติการทำงาน
ปัจจุบัน
• วิทยากร โค้ช อาจารย์พิเศษ และที่ปรึกษาธุรกิจ ด้าน การพัฒนาองค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ การบัญชี-การเงิน การบริหารงานคุณภาพ ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน
• ที่ปรึกษาวางระบบ ISO 9001,14001,45001,IATF16949,Food Safety GHPs GMP & HACCP, OKRs, KPI
• กรรมการบริหารสมาคมโค้ช ICF สาขากรุงเทพ Member Relation Director ICF Bangkok Chapter Board Members 2021-2022
ประสบการณ์ทำงาน
• วิทยากร และที่ปรึกษาด้านพัฒนาคน และองค์กร เช่น สถาบันไทยเยอรมัน สาขาชลบุรี, บริษัท ไพรม์เอเซีย จำกัด, บริษัท สิริมาตาคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด , กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง, บริษัท ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท ทีอาร์ ไทยฟู๊ด จำกัด , สถาบันอาหาร
• ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ (Early Stage)
• ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ สถาบันอาหาร , บริษัท ไพรม์เอเซีย จำกัด
• ที่ปรึกษาด้านบัญชี-การเงิน บริษัท ศุภทัศนาขนส่ง จำกัด
• ที่ปรึกษา ทำระบบ GMP Codex & HACCP บริษัท ที เอ็ม พี วอเตอร์ ฮิล จำกัด
• ที่ปรึกษา ระบบ ISO 9001:2015 บริษัท ซิลเวอร์ ริเวอร์ เมโทรโลยี ซิสเท็ม(ประเทศไทย) จำกัด
• ที่ปรึกษาด้านระบบ ISO 9001:2015 & 14001:2015 บจก. บีบีซี คอนเทนเนอร์ กรุ๊ป, บจก. ทองถวิล บริการ
• ที่ปรึกษาด้าน 5ส ,Kaizen,QCC เช่น โรงงานยาสูบแห่งประเทศไทย, บริษัท แฮนดี้แมน เดเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท เจ็ท แว็ค เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท ดับบลิว พีพี จำกัด , บริษัท ที เอ็ม พี วอเตอร์ ฮิล จำกัด
• ผู้จัดการโรงงาน , ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สิริมาตา คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
• หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายบัญชี บมจ. อินดัสเทรียล คอนสตรัคชั่น แอนด์เมนแทนแนนซ์ เซอร์วิส เซส
• ผู้บริหารด้านพัฒนาคน และองค์กรมากกว่า 15 ปีในสายโรงงานอุตสาหกรรม


ติดต่อเรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย In-house Training

โทรศัพท์ 02-7895644 และ 095-3691591
E-mail :  vickktraining@gmail.com
Line ID : @vickktraining