อ. นันทชัย อินทรอักษร
วิทยากรและที่ปรึกษา พัฒนาบุคลากร,องค์กร
ด้าน วิศวกรรม / ซ่อมบำรุง/ การควบคุมคุณภาพ
เพิ่มผลผลิต ปรับปรุงขบวนการผลิต / MS Office

การศึกษา
• ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการทำงานโดยสังเขป
ปัจจุบัน
• วิทยากร และที่ปรึกษา ด้านการบริหารวิศวกรรม / การควบคุมคุณภาพ /เพิ่มผลผลิต ปรับปรุงขบวนการผลิต
• ที่ปรึกษาระบบงานซ่อมบำรุง CMMS บริษัท ซิสเต็มสโตน จำกัด
• วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม MS Office : Excel , PowerPoint
• วิทยากร อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

ประสบการณ์ที่ผ่านมา
• ผู้บริหารงานซ่อมบำรุงและฝ่ายผลิตมากกว่า 10 ปี
• วิศวกรไฟฟ้าอวุโส, PTT Global Chemical Pub Co., Ltd.
• ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง CPPC Co., Ltd. (CP Group)
• วิศวกรขบวนการการผลิตอวุโส Siam Tohcello Co.,Ltd. (SCG)
• วิศวกรขบวนการการผลิตอวุโส NXP Semiconductor (Thailand) Co., Ltd.
• วิศวกรซ่อมบำรุง Microchip Technology (Thailand) Co., Ltd.
• วิศกรไวเลส Huawei (Thailand) Co., Ltd.
• วิศวกรโครงการ Inspire Tech Co., Ltd.

หัวข้ออบรม / ความเชี่ยวชาญ
• 5ส. และ ไคเซ็น เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (5S & (Kaizen for Productivity & Improvement)
• การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการงานบำรุงรักษา (Preventive Maintenance & Management)
• การดำเนินกิจกรรม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective QCC Activity)
• เทคนิคการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา (Problem Solving and Decision Making Techniques)
• การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (AM) เพื่อการทำ TPM ที่สมบูรณ์
• เทคนิคการลดต้นทุน (Cost reduction) และการลดของเสียเป็นศูนย์
• เทคนิคการประยุกต์ใช้งาน MS Office : Power point , Excel อย่างมืออาชีพ
• การสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
• ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (Safety in Electrical Works)