อ.ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์
วิทยากร ที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษ
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / การพัฒนาองค์กรด้านการบริหารจัดการ
ด้านทักษะการคิด ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และด้านวิศวกรรม

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาเอก DPA รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ สำหรับผู้บริหาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
– ปริญญาโท MPA รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการ สำหรับผู้บริหาร) สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)
– ปริญญาตรี B.Ind.Tech อสบ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– ศึกษาและดูงานด้าน ระบบ Maintenance และการผลิต เหล็กแผ่นรีดเย็น ที่ประเทศ ญี่ปุ่น
– ศึกษาและดูงานด้าน ระบบ Maintenance และการผลิต กระเบื้องปูพื้น ที่ประเทศ อิตาลี
ปัจจุบัน
– วิทยากร ที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร
– วิทยากร ที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษ ด้านการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ประวัติการทำงาน
– Engineering Manager Thai Union Group PCL
– Engineering Manager Thai Union Frozen Products PCL.
– Maintenance Engineering Manager Royal Ceramic Industry PCL.
– Industries Automation Engineering Consultant FESTO LTD.
– Operation Manager Intel Card Industries CO., LTD
– Electrical Maintenance Engineer Thai cold rolled steel sheet PCL.
– ประสบการณ์ร่วมในงานด้านอุตสาหกรรมกว่า 25 ปี
 ด้านอุตสาหกรรม การผลิต เหล็กแผ่นรีดเย็น, กระเบื้องปูพื้น, อิเลคทรอนิคส์
 ด้านอุตสาหกรรม การขายและติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบลม, ด้านระบบ Maintenance
 ด้านการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม, ด้านระบบไฟฟ้าแรงสูงสำหรับอุตสาหกรรม
– จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรม ปริญญาโท-เอก ด้านการบริหารจัดการ ผ่านการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ และมีประสบการณ์การทำงานด้านโรงงานอุตสาหกรรมรวมกว่า 25 ปี
หัวข้อบรรยาย / ความเชี่ยวชาญ
– เพิ่มศักยภาพพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหาร ระดับมืออาชีพ
– เทคนิคการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการวางแผนปฏิบัติ
– การบริหารเวลาและวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
– พัฒนาภาวะผู้นำ และผู้นำการเปลี่ยนแปลง, ภาวะผู้นำและการจูงใจ
– การสร้างแนวคิดในการทำงานเชิงบวก / การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
– การอนุรักษ์พลังงานเพื่อการพัฒนาองค์กร , 5ส , KAIZEN, TPM, QCC, Standard Operating Procedure, SOP ,Safety,ระบบ Maintenance เป็นต้น

ติดต่อเรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย In-house Training

โทรศัพท์ 095-9616642 และ 095-3691591
E-mail1 :  vickktraining@gmail.com
E-mail2 :  info@vickktraining.com