อ.ดร.คงศักย์ ล้อเลิศรัตนะ
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดการสินค้าคงคลัง
ลีน โลจีสติกส์ ซัพพลายเชน
The Specialist
Lean & Logistics/Supply Chain Trainer & Consultant
Warehouse Management Trainer & Consultant
3PL Outsourcing Trainer & Consultant

การศึกษา
• ปริญญาเอก การจัดการ โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัย เบลฟอร์ด สหรัฐอเมริกา , Belford University, USA.
• กำลังศึกษา ปริญญาเอก การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
• ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
• ปริญญาตรี สาขา การจัดการเชิงปริมาณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน
• อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ การเงินการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา
• ผู้อำนวยการกลุ่มซัพพลายเชนกลุ่มไมเนอร์ฟู้ด , Minor Food Group
• ผู้อำนวยการฝ่าย การจัดการซัพพลายเชน, บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
• ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโลจิสติกส์, Schenker (Thai) Ltd.
• ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและโลจิสติกส์ บจก. ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
• ผู้จัดการอาวุโสการจัดการซัพพลายเชน DKSH ประเทศไทย
• Associate Partner, IBM Thailand
• Purchasing & Specialist, Toyota Motor Thailand
• Materials Planning Head, Sony Semiconductor

ประสบการณ์ที่ปรึกษา
• ที่ปรึกษา, Harbour Consulting (USA)
• ที่ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
• ที่ปรึกษา สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | ISMED
• ที่ปรึกษา กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
• ที่ปรึกษาบริษัทเอกชนหลายแห่ง

ประสบการณ์อาจารย์มหาวิทยาลัย
• อาจารย์ผู้วางหลักสูตร INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรารี
• อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน มากกว่า 10 แห่ง อาทิเช่น
– มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, บูรพา, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์, วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก, Stamford International University

Education
• Ph D. – Logistics Management, Belford University, USA.
• Ph D. (candidate) – Computer and Engineering Management, Assumption U.
• Master Degree – Computer and Engineering Management, Assumption U.
• Bachelor Degree – Quantitative Management, Chulalongkorn U.
Languages
• Thai (Native) , English (Fluent) , Chinese (Taechew)
Professional Experience
• Purchasing & Specialist, Toyota Motor Thailand
• Materials Planning Head, Sony Semiconductor
• Planning & Logistic Manager, Philips Electronic Thailand
• Senior Supply Chain Management Manager, OLIC Thailand / DKSH Thailand
• Logistics Development Manager, Schenker
• Group Supply Chain Director, Minor Food Group
• Consultant, Harbour Consulting (USA)
• VP-Supply Chain Management, Central Retail Corporation
• Associate Partner, IBM Thailand
Lecturer for more than 10 universities
• Stamford International University
• Rangsit University
• Technology Suranaree University,
• Panyapiwat institute of Management, Etc.
Selected Project
• Department of Industrial Promotion (DIP) Consultant, Ministry of Industry
• DPIM(Department of Primary Industries and Mines) Consultant
• F.T.I. (The Faderation of Thai Industries) Consultant
• ISMED Consultant
• Specialist Trainer in variety of Industries