อ. เชิดศักดิ์ เพาะบุญ
วิทยากรและที่ปรึกษา พัฒนาบุคลากร,องค์กร
ด้าน วิศวกรรม ,ออกแบบ วิจัย และพัฒนา เครื่องจักรกลในกระบวนการผลิต
ผู้เชี่ยวชาญ การเขียนแบบวิศวกรรม / สถาปัตย์
ด้วยโปรแกรม AutoCAD 2D, 3D
Solidworks (Part+Drawing+Assembly) , GD&T
วิศวกรผ่านการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

การศึกษา
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
• วิศวกรผ่านการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ตำแหน่งปัจจุบัน
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมริตะ(ประเทศไทย) จำกัด
• วิทยากร ที่ปรึกษา และอาจารย์พิเศษ ภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง
• ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ การเขียนแบบวิศวกรรม
• ผู้เชี่ยวชาญในการ ออกแบบ วิจัย พัฒนา สร้างเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิต ในอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ทำงานโดยสังเขป
• วิศวกรวิจัยและพัฒนาอาวุโส บริษัท วายเอสเอส (ประเทศไทย) จำกัด
• วิศวกรฝึกอบรม บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
• วิศวกรทูลลิ่ง บริษัท เอเซียแม็กเนติก ไวน์ดิ้ง จำกัด
• วิศวกรออกแบบ บริษัท โซริเมะ (ประเทศไทย) จำกัด
ประสบการณ์ด้านวิทยากร ที่ปรึกษา ภาคเอกชน
• บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส์ จำกัด
• บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• อาจารย์พิเศษ โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
การฝึกอบรมที่สำคัญ
• การเขียนแบบเครื่องกลด้วย Solidworks (Part-Drswing-Asembly)
• การเขียนแบบเครื่องกลด้วย AutoCAD 2D/3D
• จิ๊กและฟิกเจอร์พื้นฐาน
• การออกแบบ Jig & Fixture สําหรับงาน Machine
• ISO/TS 16949 : 2009 Introduction & Implementation
• การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า ( Advanced Product Quality Planning ( APQP )
• ภาวะล้มเหลว และการวิเคราะห์ผลกระทบ ( Failure Modes and Effects Analysis ( FMEA )
• การวิเคราะห์ระบบการวัด ( Measurement System Analysis ( MSA )