อ.ดร. สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์
วิทยากร ที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษ
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร
Human Resources Development
Organization Development

การศึกษา
• ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• Certificate of Completion Trainer and Consultant in Personal Data Protection Act B.E. 2562 – PDPA

ตำแหน่งปัจจุบัน
• วิทยากรและที่ปรึกษาศูนย์ฝึกอบรม VICKK TRAINING บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด
• ที่ปรึกษา พัฒนาองค์กร ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง เช่น บริษัท โอ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตัคชั่น จำกัด
• ที่ปรึกษาการวางแผน / พัฒนาองค์กร และจัดทำแผนความปลอดภัยในการทำงานให้กับบริษัทไทยและต่างชาติ
• อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแห่ง

ประสบการณ์การทำงานภาคเอกชน
• ผู้บริหาร / ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล งานธุรการ จัดซื้อ กฏหมาย QMR และความปลอดภัยในการทำงาน ขององค์กรชั้นนำ มากกว่า 20 ปี อาทิเช่น บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) , บริษัท ซาตาเก้ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือกลุ่ม CP , บริษัท นิตโต้ โคกิ คัพพลิง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษา
• ที่ปรึกษางานบุคคล / พัฒนาองค์กร บริษัท เอสเธ่ โฮลดิ้งส์ จำกัด
• ที่ปรึกษางานบุคคล สมาคมประกันชีวิตไทย (The Thai Life Assurance Association)
• ที่ปรึกษางานบุคคล สถาบันประกันภัยไทย (Thailand Insurance Institute)
• ที่ปรึกษางานบุคคล / พัฒนาองค์กร บริษัท พิกุลทอง พลาสติก จำกัด
• ที่ปรึกษางานด้านแรงงาน บริษัท สิงโตทอง โลจิสติกส์ จำกัด
• ที่ปรึกษางานบุคคล / พัฒนาองค์กร บริษัท โบรว์มาสเตอร์ จำกัด
• ที่ปรึกษาวางระบบงานบุคคล / บริษัท โปรไลแอนซ์ จำกัด
• ที่ปรึกษาและ วิทยากรประจำหลักสูตร เทคนิคการสอนงานแบบ OJT ของ CP ALL และบริษัทในเครือ

ประสบการณ์เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย
• มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี , มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา , สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ , มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผลงานการเขียนหนังสือ/ วารสาร
• HR โรงงานมหาสนุก
• วารสาร PEOPLE Magazine (ฅน) ของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) เป็น กองบรรณาธิการ เล่ม 4/54 ,เล่ม 1/55

ผลงานวิจัย / วิชาการ
• เรื่อง ตัวแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการจัดการ สำหรับบุคลากรขององค์กรธุรกิจผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในประเทศไทย (Managerial Competency Development Model for Healthy Beverage Business Organization Employee in Thailand), ดุษฎีนิพนธ์ ปี 2560, มหาวิทยาลัยปทุมธานี

การฝึกอบรม
• วุฒิบัตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
• วุฒิบัตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
• วุฒิบัตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
• วุฒิบัตร Trainer and Consultant in Personal Data Protection Act B.E. 2562 – PDPA
• วุฒิบัตร Line@ for HR 4.0
• วุฒิบัตร การโค้ชเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
• วุฒิบัตร Mentoring & Coaching Techniques
• วุฒิบัตร การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)
• วุฒิบัตร เทคนิคการพัฒนาพนักงานรายบุคคลโดยเครื่องมือ Non-Training เพื่อปิด Gap Competency อย่างมีประสิทธิภาพ
• วุฒิบัตร การประยุกต์ใช้ข้อกำหนด FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000) Part 2 : Prerequisite Programmes on Food Safety ( ISO / TS 22002-1 : 2009) and Additional requirements
• วุฒิบัตร การตรวจประเมินภายใน FSSC 22000 (Internal Audit : Food Safety System Certification 22000)
• Certificate Halal Assurance System from Majelis Ulama Indonesia
• Certificate Strategic Compensation Management
• Certificate Recognition of completion of Introduction to GMP & HACCP
• Certificate Internal Audit to complied with ISO 19011 for ISO 9001 : 2015
• Certificate ISO 9001 : 2015 Requirement Course Quality Management System
• Certificate ISO 9001 : 2015 Requirment Course
• Certificate ISO 9001 : 2008 Change Points
• Certificate ISO 9001 : 2008 Internal Auditor 2
• Certificate ISO 9001 : 2008 Requirements
• Certificate Internal Quality Audit ISO 9001 : 2000
• Certificate ISO 9001 : 2000
• Certificate Actions to Address Risks and Opportunities ISO 9001:2015/IATF 16949:2016
• Certificate ISO 45001 : 2018 Requirement Course Occupational Health and Safety Management System
• Certificate ISO 14001 : 2015 Requirements Course Environmental management System
• Certificate Recognition of completion of ISO 14001 : 2004 Requirements
• Certificate ISO IATF 16949 : 2016 Requirement Course Quality Management System
• Certificate Horenso & PDCA

 

ติดต่อเรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย In-house Training

โทรศัพท์ 02-7895644  095-9616642 และ 095-3691591
E-mail1 :  vickktraining@gmail.com
E-mail2 :  info@vickktraining.com