หลักสูตรอบรม การออกแบบระบบงาน (Work System Design)

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญหลักสูตรอบรม
การสร้างแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้ไปสู่การแข่งขันที่มีสมถรรถนะสูง ได้นั้น องค์กรหรือตัวแทนแต่ละแผนกจำเป็นต้องมีการออกแบบงานอย่างเป็นระบบเพื่อตอบสนองเป้าหมายของค์กรได้ โดยเริ่มต้นจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ การกำหนดการออกแบบระบบงานมีความสำคัญต่อการตอบสนองของลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการในกระบวนการต่างๆของการปฏิบัติงานในแต่ละวันได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อออกแบบแนวทางการควบคุมต้นทุนให้เป็นไปตามแผน
2. เพื่อออกแบบแนวทางการดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมาย (KPI) เช่น ของเสีย / วัตถุดิบที่ใช้ / ข้อร้องเรียนจากลูกค้า
3. เพื่อวิเคราะห์จุดสำคัญ (Key Process) ของระบบงาน และออกแบบแนวทางการควบคุมเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ
4. เพื่อออกแบบการเก็บข้อมูลที่สำคัญ และสามารถนำไปวิเคราะห์ต่อยอดปรับปรุงในอนาคต

หัวข้อการอบรม
1. กรอบแนวคิดในการจัดการกระบวนการออกแบบ การปรับปรุงการทำงาน
2. การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
Workshop 1: วิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก
3. การเปลี่ยนแปลงแบบ Paradigm Shift (กระบวนทัศน์)ในการคิดเชิงกลยุทธ์
Vision Shift = การปรับวิสัยทัศน์ให้ทันกับยุคสมัย
Direction Shift = การกำหนดทิศทางขององค์กร
Management Shift = การบริหารการจัดการที่ปรับตามสภาวะแวดล้อม
Cooperate Culture Shift = การสร้างนวัตกรรมองค์กร
4. การออกแบบการทำงานโดยการตั้งเป้าหมาย (Goad setting) และการประเมินผลโดยใช้เครื่องมือ
BSC วัดความสำเร็จ 4 ด้าน
Workshop 2 : การออกแบบกระบวนการทำงาน และการตั้งเป้าหมายเพื่อควบคุมต้นทุน
5. วิเคราะห์ระบบการทำงานเพื่อลดการสูญเสีย 7 ประการ ( 7 Waste)
6. หลักการบริหารตาม POSCoRB Model
Workshop 3 : วิเคราะห์จุดเสี่ยงเพื่อลดความสุญเสีย และการบริหารตามหลัก POSCoRB Model
7. การจัดการข้อมูลที่สำคัญในรูปแบบ Knowledge Management เพื่อสร้างแนวทางในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในอนาคต

รูปแบบการการอบรม
• การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
• การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง
• Workshop
• ถาม-ตอบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
• พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ