อบรมหลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพ / เสริมภาพลักษณ์และความสำเร็จสู่วัยทำงานรุ่นใหม่ (2 วัน)

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
บุคลิกภาพที่ดีนั้น เป็นสิ่งที่หลายคนปราถนา เพราะนอกจากช่วยเสริมสร้างให้เกิดความมั่นใจให้แก่ตนเองแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้หลายท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมาแล้วนับไม่ถ้วน เนื่องจากทุกๆองค์กรนั้นย่อมมีความต้องการบุคลากรที่มีบุคลิกภาพที่ดี เพื่อให้เกิดความเชื่อถือและเกิดศรัทราต่อภาพลักษณ์ขององค์กรนั้นๆ ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นการเพิ่มความเข้มข้นในปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพให้กับตนเองได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อเป็นการเสริมความมั่นใจให้กับตนเอง และสร้างความเชื่อถือให้กับผู้อื่น
2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นสู่สายตาแก่บุคคลภายนอกที่ได้ผู้พบเห็น
3. เพื่อแต่งเติมเสริมบุคลิกวัยหนุ่มสาวทำงาน เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงาน
4. เพื่อเสริมสร้างจุดเด่นและลบจุดด้อยในของตนเอง
5. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ เสริมสร้าง แก้ไขเทคนิคการนำเสนอสู่ความเป็นระดับ Professional
6. เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพโดยยกระดับทางด้านการสื่อสารให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
7. เพื่อเสริมความพร้อมทางด้านบุคลิกภาพสำหรับผู้นำรุ่นใหม่
8. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสังคมได้อย่างมั่นใจ

หัวข้อการอบรม
วันแรก
1. การพัฒนาบุคลิกภาพ
– ความสำคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี
– แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน และภายนอก
– วิธีการปรับปรุงบุคลิกภาพด้านการปรับปรุงตนเอง
– กิจกรรม ละลายพฤติกรรมด้านบุคลิกภาพ
2. เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (Wardrobe)
– เทคนิคการแต่งกายให้ดูดี
– ข้อห้ามของการแต่งตัว
– เทคนิคการดูแลรักษาเครื่องแต่งกาย
– กลยุทธ์การแต่งกายสำหรับการนำเสนองาน
3. ท่วงท่าอิริยาบถ (Visual Poise)
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการวางท่าทาง
– การสร้างบุคลิกภาพที่สง่างาม
– ทัศนคติกับบุคลิกภาพที่สง่างาม
– การสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ
– ตัวอย่าง มาดเท่ มาดมั่น มัดใจกันด้วยท่วงท่าที่สง่างาม
– กิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพเน้นทักษะการเคลื่อนไหวในทุกท่วงท่าอิริยาบถทั้ง การยืน การเดิน การนั่ง

วันที่สอง
4. ทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Voice Communication)
– เทคนิคการสนทนาเพื่อสร้างความประทับใจ
– วัตถุดิบในการพูด
– เทคนิคการใช้คำพูดจากความคิดไปสู่ถ้อยคำ
– การเรียบเรียงความคิดและถ้อยคำ
– กิจกรรม พัฒนาด้านการพูดและการฟัง เน้นเทคนิคการออกเสียงอย่างมั่นใจ รู้จักการใช้คำพูดให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
5. หลักการเข้าสังคมอย่างมั่นใจ (Social Graces)
– มารยาทและการวางตัวในสังคม
– วิธีการสร้างเสน่ห์ในที่ทำงาน
– เทคนิคการแนะนำตัว
– การใช้นามบัตร
– การเชิญ การตอบรับ และการปฏิเสธในงานต่างๆ
– มารยาทในการต้อนรับแขก
– มารยาทและวิธีการจัดที่นั่งในรถยนต์
– มารยาทที่ดีในที่สาธารณะ
– มารยาทการอยู่ในห้องประชุม
– มารยาทบนโต๊ะอาหาร
– กิจกรรม เรียนรู้มารยาทในการเข้าสังคม
6. การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน (Personal Growth)
– การสร้างเจตคติและความคิดเชิงบวกในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
– การสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์ (ภาษาท่าทาง)
– กิจกรรม เสริมสร้างความคิด รวมทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง
– การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน (Personal Growth)
7. ชมวีดีทัศน์ตัวอย่างการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี

รูปแบบการอบรม
บรรยายเนื้อหา / ยกตัวอย่าง / Workshop