สูตรอบรม “Problem Solving by 5G & Why Why Analysis”

เทคนิคการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย 5G & Why Why Analysis

Click..ดูกำหนดการจัดอบรม Public Training หลักสูตร “เทคนิคการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย 5G & Why Why Analysis สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ ยุคใหม่”

หลักการความสำคัญ
ปัจจุบันภารกิจของบุคลากรในองค์กร นับวันจะเพิ่มมากขึ้นๆ อันเนื่องมาจากองค์กรต้องปรับตัวให้ทันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บุคลากรจำเป็นต้องบริหารและแก้ปัญหาในการทำงานซึ่งจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลมากมายเพื่อการพิจารณา ดังนั้นการฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์ปัญหา และมีกระบวนการคิดที่ถูกต้องสำหรับการจัดการงาน จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่บุคลากรจะต้องมีความสามารถในเรื่องนี้
การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเทคนิค Why – Why Analysis เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบหรือปัญหาต่างๆ ขึ้น (Effect) ด้วยวิธีการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน โดยไม่ให้เกิดสภาพปัญหาซ้าซ้อนและไม่ด่วนสรุปว่าเกิดจากสาเหตุใด ประกอบกับหลักการทำงานแบบ 5G ที่พยายามค้นหาข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและสอดคล้องกับปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะในกระบวนการทำงานภายในโรงงาน (Process in Factory)
ทักษะการวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5G และ Why – Why Analysis จึงเป็นพื้นฐานสำคัญและมีความเหมาะสมกับการแก้ปัญหาในโรงงานมาก การพัฒนาทักษะดังกล่าวส่งผลให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ มีความเป็นระบบ มีขั้นตอนและมีเหตุผล สำหรับการบริหารงานแบบมืออาชีพ

วัตถุประสงค์อบรม
1. มีเข้าใจถึงความสำคัญของหลักการ 5G การกำหนดสาเหตุและผลปัญหา ผ่านการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ สาเหตุและผลกระทบ และความมีเหตุผล
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why – Why Analysis ผ่านการเรียนรู้ด้วยการ Workshop ตัวอย่างปัญหาจริงของผู้เข้าอบรม
3. มีเทคนิคและการใช้งานเครื่องมือ (Tools) ต่างๆ หลังการทำ Why – Why Analysis นำไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ โดยนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน

หัวข้ออบรม
1. สร้างระบบความคิดให้ถูกต้องในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การดูแนวโน้มเหตุการณ์ที่จะเกิดซ้ำ และกระบวนการคิดที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
2. หลักการ 5G : GENBA , GENBUTSU, GENJITSU, GENRI, GENSOKU เพื่อกระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ปัจจัยความสำเร็จในการแก้ปัญหาและข้อควรระวัง
3. หลักการวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5G และ Why – Why Analysis
• จิตสำนึกความเป็นเจ้าของกับการแก้ปัญหา
• หัวใจสำคัญของการวิเคราะห์ 5G เพื่อแก้ปัญหา
• สาเหตุ และผลกระทบ (Cause & Effect)
• ความมีเหตุผล (Reasonableness)
• ความหมายของการวิเคราะห์ด้วย Why – Why Analysis
• วิธีการวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why – Why Analysis
4. เทคนิคและการใช้งานเครื่องมือ (Tools) ต่างๆ หลังการทำ 5G และ Why – Why Analysis ที่นำไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
4.1 Five Whys : เทคนิคการถามกลับไปมา การไล่หาสาเหตุปัญหาที่แท้จริง
4.2 Causal loop แผนผังเหตุและผล : เครื่องมือฝึกคิดความเป็นเหตุและผล การเชื่อมโยงสาเหตุปัญหาและผลกระทบ ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบจากการแก้ปัญหา หรือเกิดปัญหาใหม่ตามมา หรือเกิดซ้ำ
4.3 Tree Map แผนผังต้นไม้ : เครื่องมือเพื่อหากลยุทธ์ หาทางแก้ไขปัญหา
5. กรณีศึกษา การแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วย 5G และ Why – Why Analysis
6. การผสมผสานเครื่องมือ(Tools) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ วิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูลทุกมุมมองในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพยุค 4.0

รูปแบบการอบรม
• บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
• กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
• ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง

 

สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม Public Training… คลิก