กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Walk rally & Team building)

เสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของทีม / องค์กร
One Team | Walk rally

บริการออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า

ความสำคัญ
เน้นถึงการให้ความสำคัญของการเสริมสร้างทีมให้เป็นหนึ่งเดียว ในแนวคิด “ทีมดี มีประโยชน์” โดยยึดถือหลักให้ทุกคนนำสิ่งที่ดีที่สุดของตนเองมอบให้กับทีม เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กร ให้ประสบความสำเร็จ สามารถแข่งขันกับองค์กรภายนอกได้เป็นอย่างดี อีกทั้งให้ตระหนักถึงวิธีการทำงานร่วมกันทุกระดับชั้น ให้มีความร่วมมือ สามัคคี ประนีประนอม ยืดหยุ่น รู้จักการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผลและข้อมูล รู้จักการสื่อสารที่ดี การสร้างขวัญและกำลังใจ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยผลที่ได้รับจะเป็นการยกระดับของการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีให้เกิดมีขึ้นในหมู่คณะ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
การฝึกอบรมหลักสูตรนี้ เน้นย้ำให้ทุกคนได้ร่วมฝึกกิจกรรมด้วยตนเองโดยผ่านกิจกรรมการทำงานเป็นทีม เพื่อเป็นการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองและจิตใต้สำนึกในที่สุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจทัศนคติที่ถูกต้อง เหมาะสมในการทำงาน อันจะนำไปสู่ความสามัคคีในหมู่คณะ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการทำงานที่มุ่งความสำเร็จสูงสุดของหน่วยงาน
3. เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีม ในแนวคิดที่ว่า “ทีมดี มีประโยชน์”
4. เพื่อให้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล อันจะนำไปสู่การทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข
5. เพื่อให้ทุกคนที่ปฏิบัติงานร่วมกันรู้จักร่วมมือกันแก้ไขปัญหา อุปสรรค เพื่อความสำเร็จขององค์กร
6. เพื่อให้ทุกคนเกิดความรัก ความสามัคคี การประนีประนอม การยืดหยุ่น การช่วยเหลือกัน การเห็นใจกัน การไว้วางใจซึ่งกันและกันในหมู่คณะ อันจะทำให้เกิดความสุขภายในองค์กร
7. เพื่อให้ทุกคนได้รวมพลังสร้างและพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จในแนวทางสร้างสรรค์