หลักสูตรอบรม Visual control เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
Effectiveness Visual Control for Productivity Improvement

การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) เป็นระบบควบคุมการทำงานที่ทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าใจขั้นตอนการทำงาน การสั่งงาน เป้าหมาย รวมถึงผลลัพธ์การทำงานได้ง่าย และชัดเจน ทั้งยังเห็นความผิดปกติต่างๆ และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว โดยการประยุกต์ใช้บอร์ด ป้าย สัญลักษณ์ สีและอื่นๆ เพื่อเป็นการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงข้อมูลที่สำคัญในขณะนั้นๆ หรือที่ต้องการแสดงผลให้รับรู้ของสถานที่ทำงาน อีกทั้งผู้บริหารและพนักงานสามารถทราบความก้าวหน้าและปัญหาในงานที่เกิดขึ้น ในกระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าในเชิงปริมาณ หรือคุณภาพ นอกจากนี้ Visual Control สามารถประยุกต์กับการทำงานประจำวันและโครงการปรับปรุงงานอื่นๆเช่น 5ส , ความปลอดภัย ,TPM, JIT, QC และ 7 Waste ได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ทราบถึงการตีความหมายและการพฤติกรรมการรับรู้ของ การควบคุมด้วยสายตา
2.เพื่อให้ทราบถึงวิธีการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาดำเนินการปรับปรุงการทำงาน เพื่อการเพิ่มผลผลิต
4.เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้และสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพ อื่นๆ เช่น 5ส, ความปลอดภัย, TPM, JIT, QC และ 7 Waste ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น

หัวข้อการอบรม
1.ธรรมชาติของการมองและวิเคราะห์ปัญหา
2.ความหมายของ Visual Control กับการตีความหมายของมนุษย์
3.แนวคิดและหลักการเพิ่มผลผลิต ด้วย Visual Control
4.การใช้งานควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control
– เพื่อการกำหนดทิศทางขององค์การ
– เป้าหมายประจำปี แผนดำเนินการ และการรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น
– การวางแผน และควบคุมการผลิต
5.ตัวอย่างการประยุกต์การควบคุมด้วยการมองเห็น
-การประยุกต์ใช้ป้องกันความผิดพลาด
– การประยุกต์ใช้กับระบบคุณภาพต่าง
– 5ส และการควบคุมวัสดุ
– การบำรุงรักษา
6.กรณีศึกษา และกิจกรรมกลุ่ม
สรุป และถาม ตอบ

กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการอบรมสัมมนา
1. การบรรยาย 40 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 20 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้หลักการ Visual Control อย่างถูกต้องชัดเจน
2. พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
3. สามารถนำ Visual Control ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและเป็นต้นแบบสาหรับการขยายผลภายในองค์กรต่อไป
4. พนักงานสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค Visual Control ร่วมกับการปรับปรุงอื่นๆ เช่น PCDA, 5S, 7 Waste กับกิจกรรมหรือโครงการปรับปรุงต่างๆได้อย่างเหมาะสม