อบรมหลักสูตร กลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม (Innovation) และการเป็นผู้นำในห่วงโซ่อุปทานระดับโลก (Global Supply Chain)

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน แบบคลาสปกติ / แบบออนไลน์ ผ่าน zoom เวลา 9.00 – 16.00 น.

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญหลักสูตรอบรม
ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนในปัจจุบัน การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอย่างรวดเร็ว ความเชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ ถือเป็นข้อได้เปรียบในการบรรลุผลกำไรและการเติบโต แต่บ่อยครั้งที่องค์กรไม่สามารถสร้างข้อเสนอเชิงนวัตกรรมที่ทันเวลาและส่งออกสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความต้องการที่เปลี่ยนไปในตลาดใหม่ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงธุรกิจในปัจจุบัน แนวโน้มเหล่านี้บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆ และยังเพิ่มความกดดันในการแข่งขัน ซึ่งเป็นการบังคับให้ทุกคนในองค์กรต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การจัดการห่วงโซ่อุปทานในรูปแบบที่ทันสมัยซึ่งเป็นแกนหลักของหลายองค์กร มีบทบาทสำคัญยิ่งกว่าเดิมภายใต้สถานการณ์เหล่านี้
การขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ คือ การเปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้นำธุรกิจคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และมอบแผนงานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และครอบคลุมมากขึ้นสำหรับการดำเนินการเปลี่ยนแปลง ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคู่ค้า/ลูกค้า เปลี่ยนวิธีในการตอบสนองความต้องการของคู่ค้า/ลูกค้า และรู้วิธีกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าและห่วงโซ่อุปทาน
หลักสูตรอบรมนี้ จะเป็นการผสมผสานนวัตกรรม การตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โอกาสรูปแบบธุรกิจ การออกแบบห่วงโซ่คุณค่า การดำเนินโครงการ และการจัดการผู้มีความสามารถเข้าด้วยกันเป็นการออกแบบกระบวนการที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (end-to-end) เพื่อบรรลุผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมจะได้รับมุมมองของห่วงโซ่อุปทาน ทำการสำรวจประเด็นต่างๆ เช่น การปรับห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับคุณค่าของบริษัท การใช้ประโยชน์จากกระแสข้อมูล และเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจะส่งผลให้ค้นพบวิธีปรับปรุงความร่วมมือภายในระหว่างหน้าที่ทางธุรกิจต่างๆ เช่น การผลิตและการขาย ตลอดจนภายนอกกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ เป็นต้น

หัวข้อการอบรม
• เปิดมุมมอง “วัฒนธรรมที่แตกต่างกันไม่ใช่อุปสรรค”
• ทำความเข้าใจและจัดการความซับซ้อนและความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก
• การจัดห่วงโซ่อุปทานด้วยกลยุทธ์ Business Model Canvas
• การใช้ประโยชน์จากกระแสข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า
• เทคนิคจัดการการประสานงานข้ามสายงานและการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ
• การขับเคลื่อนการจัดการแบบลีน
• การปกป้องยอดขายและการเติบโตของรายได้ด้วยการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ
• การคาดการณ์ล่วงหน้าและการหลีกเลี่ยงปัญหาภายใน
• การสำรวจการทำงานร่วมกันและการบูรณาการรูปแบบต่างๆให้ใช้ประโยชน์จากความไม่แน่นอนได้
• การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม
• เปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้ขับเคลื่อนธุรกิจ
• ก้าวสู่การเป็น ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทาน

รูปแบบการอบรม
• บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก เพิ่มประสบการณ์จากตัวอย่าง / กรณีศึกษา
• ฝึกปฏิบัติจากกิจกรรมประกอบการอบรม ประยุกต์สู่การทำงานจริง ให้คำปรึกษาในระหว่างการอบรม