อบรมหลักสูตร เทคนิคเป็นวิทยากรภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ (Train The Trainer)

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
การเป็นวิทยากรภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จนั้นจำเป็นต้องเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการวิทยากรภายในองค์กรอย่างถ่องแท้ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสิ่งที่จะสอน และโดยอาศัยการพูด การสื่อสารรวมถึงบุคลิกภาพการแสดงออกเป็นสำคัญเพื่อให้สามารถดึงดูดผู้เข้ารับการอบรมให้สนใจ คล้อยตาม จนกระทั่งผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้และสามารถจุดประกายความคิด เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของการอบรมในหัวข้อนั้นๆ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้สามารถฝึกฝนอบรมกันได้ เพราะเหล่านี้ล้วนเป็นพรแสวงไม่ใช่พรสวรรค์ และหากได้รับการฝึกฝนอบรมเป็นอย่างดีและต่อเนื่องแล้ว ก็จะสามารถก้าวสู่การเป็นวิทยากรภายในองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพได้อย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการเป็นวิทยากรที่ดี
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักการวางแผนที่ดี ทั้งเนื้อหาและลำดับขั้นตอนการสอนรวมทั้งสื่อและเครื่องมือต่างๆ
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รู้และเข้าใจในเรื่องศิลปะการพูดและบุคลิกภาพการเป็นวิทยากรที่ดี
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคต่างๆไปปรับประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำหน้าที่เป็นวิทยากรภายในองค์กรได้อย่างสัมฤทธิ์ผล อันจะนำความสำเร็จมาสู่องค์กรได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

หัวข้อการอบรม 
1. อุ่นเครื่อง….การเป็นวิทยากรที่ดี
– ความสำคัญของวิทยากรภายในองค์กร
– จรรยาบรรณและคุณสมบัติของวิทยากรที่ดี
– บทบาทและหน้าที่การเป็นวิทยากร
– คุณสมบัติพึงประสงค์ของวิทยากรมืออาชีพ
2. เทคนิคการเป็นวิทยากรที่มีประสิทธิภาพในแต่ละขั้นตอน
– การเตรียมตัวก่อนการสอน , การเตรียมสื่อประกอบการพูด , คำแนะนำในการใช้ Power Point , วิดีโอคลิป
– รูปแบบการจัดห้องและที่นั่งในการอบรมให้เหมาะสม
– สไตล์การเรียนรู้
– กระบวนการการฝึกอบรม ทุกขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ (เริ่มต้นการสอน ระหว่างสอน จบการสอน)
– เทคนิคการจัดการผู้เข้าอบรมที่ท้าทาย
3. ศิลปะการพูดและบุคลิกภาพสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
– ปัจจัยสร้างความสำเร็จในการพูด
– เทคนิคการใช้น้ำเสียง ภาษา ท่าทาง สายตา และสีหน้าในการพูด
– เทคนิคการสร้างความเชื่อมั่น และชนะความประหม่า
– เทคนิคการแทรกและสร้างอารมณ์ขัน
– การเสริมสร้างภาพลักษณ์บุคลิกภายในและภายนอก , การพัฒนาบุคลิกภาพสู่วิทยากรมืออาชีพ
4. การฝึกภาคปฏิบัติ การเป็นวิทยากร / ประเมินผลและสรุปผล