อบรม หลักสูตร เทคนิคการลดใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน ลดความสูญเปล่าในการทำงาน
Total cost reduction Awareness

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้สามารถทำกำไรในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปรุงขบวนการผลิต โดยการสร้างจิตสำนึกของการประหยัดและใช้กิจกรรมคุณภาพในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยกันลดต้นทุนการผลิตให้กับองค์กร ซึ่งมีอยู่หลากหลายกิจกรรมที่สามารถนำมาใช้ได้ หากบริษัทใดพนักงานให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเหล่านี้ ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไขการรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การลดของเสีย การลดการใช้พลังงาน และยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในได้ เป็นต้น

เทคนิคแนวคิดของประเทศญี่ปุ่นในการบริหารงาน Muda หรือความสูญเปล่า อาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น ความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอ การเคลื่อนย้าย การปรับเปลี่ยน การทำใหม่ การถกเถียง ความสูญเปล่าทั้ง 8 ประการ (7+1 wastes)
ความสูญเปล่าที่ 1 ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)
ความสูญเปล่าที่ 2 ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตของเสีย (Defect)
ความสูญเปล่าที่ 3 ความสูญเสียที่เกิดจากการล่าช้าหรือการรอคอย (Delay or Waiting)
ความสูญเปล่าที่ 4 ความสูญเสียที่เกิดจากการมีวัสดุคงคลังที่ไม่จำเป็น (Inventory / work in-process)
ความสูญเปล่าที่ 5 ความสูญเสียที่เกิดจากการขนส่งหรือขนย้าย (Transport)
ความสูญเปล่าที่ 6 ความสูญเสียเกิดจากการกระบวนการผลิต (Process)
ความสูญเปล่าที่ 7 ความสูญเสียที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น (Motion)
ตามทฤษฎีเดิม 7 wastes ได้มีเพิ่มความสูญเปล่าตัวที่ 8 (ความสูญเปล่า 7+1 ประการ)
ความสูญเปล่าที่ 8 การใช้คนไม่เป็น (Underutilized people)

หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการสร้างจิตสำนึกและการใช้เครื่องมือในการลดต้นทุนได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน โดยเป็นการลดต้นทุนการผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วมตามหลัก 4M (Man/Machine/Method/Materials) อย่างง่าย และพนักงานในทุกระดับจะได้ฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการลดต้นทุนการผลิต ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

วัตถุประสงค์อบรม
– เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการลดความสูญเสียในการผลิต อย่างเป็นระบบ
– เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
– เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม
– เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึกอบรม
– เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
– เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้อการอบรม
1. หลักการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมและงานบริการในปัจจุบัน
2. งานและการสร้างผลงาน คืออะไร
3. “กำไร” ขององค์กรเกิดขึ้นจากสิ่งใด
4. ความหมายและความสำคัญของคำว่า “ต้นทุน”
5. รูปแบบของต้นทุน การผลิตและงานบริการ
-ต้นทุนคงที่
-ต้นทุนแปรผัน
6. ความท้าทายที่จำเป็นต้องมุ่งเน้นที่ “ความสูญเสีย”
7.ความหมายของหลักการลดต้นทุนด้วย “7+1 Wastes’
8. “คุณภาพ” กับความอยู่รอดขององค์กร
9. การประยุกต์ใช้กิจกรรมในองค์กร เพื่อลดต้นทุน
10. เทคนิคของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วยหลัก PDCA เพื่อลดความสูญเปล่าในการทำงาน
11. ตัวอย่างต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จในการลด Waste ขององค์กรอื่นๆ
Work Shop1 “ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ความสูญเสียในการทำงาน”
Work Shop2 “ใจเขาใจเรากับคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ”
Work Shop3 “มาสร้างเป้าหมายการลดต้นทุนด้วยการทำงานเป็นทีม”

รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย 50 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %