อบรมหลักสูตร ทักษะการใช้เครื่องมือฝึกการคิด (Tools For Thinking)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันภารกิจของบุคลากรในองค์กร นับวันจะเพิ่มมากขึ้นๆ อันเนื่องมาจากองค์กรต้องปรับตัวให้ทันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บุคลากรจำเป็นต้องบริหารและแก้ปัญหาในการทำงานซึ่งจะต้องจดจำข้อมูลมากมายเพื่อการพิจารณา ดังนั้นการฝึกฝนทักษะการคิด การจดจำ และมีกระบวนการคิดที่ถูกต้องสำหรับบริหารจัดการงาน จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่บุคลากรจะต้องมีความสามารถในเรื่องนี้
องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจหรือองค์กรสาธารณะ ต่างย่อมมุ่งหวังให้ลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความพึงพอใจจากการทำงานขององค์กร ดังนั้นการพัฒนาทักษะการคิดของบุคลากรในองค์กรจึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอันจะช่วยทำให้องค์กรไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ได้ โดยการใช้เครื่องมือ(Tools) ช่วยฝึกการคิด ที่ในปัจจุบันมีเครื่องมือช่วยฝึกทักษะการคิด เช่น Web Diagram , Causal loop , Fish Bone Diagram เป็นต้น เครื่องมือเหล่านี้สะดวกต่อการใช้งาน และนำมาประยุกต์ใช้บริหารจัดการงานได้หลายอย่าง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์การอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคิด การจัดการงาน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
2. มีทักษะ เทคนิคและการใช้งานเครื่องมือฝึกการคิด (Tools for thinking) โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน การบริหารจัดการงาน นำนโยบายหรือภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปสู่การดำเนินการปฏิบัติและปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
3. เรียนรู้การแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีม ด้วยการฝึกปฏิบัติจาก Workshop

หัวข้อการอบรม
1. ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิด การฟื้นความจำ ความคิดสร้างสรรค์
2. เครื่องมือฝึกการคิด (Tools for thinking) กับการพัฒนาศักยภาพของสมอง จัดระบบความคิด เพิ่มการจดจำ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
– แผนผังความคิด (Web Diagram) : เครื่องมือฝึกทักษะการคิด การจดจำ แยกองค์ประกอบ จัดหมวดหมู่
– Fish Bone Diagram (แผนภูมิก้างปลา) : เครื่องมือการค้นหาสาเหตุปัญหาที่เป็นไปได้
– Causal loop (แผนผังเหตุและผล) : เครื่องมือการเชื่อมโยงสาเหตุปัญหาและผลกระทบ
– Tree Map (แผนผังต้นไม้) : เครื่องมือเพื่อหากลยุทธ์ หาทางแก้ไขปัญหา
3. เทคนิคการใช้เครื่องมือฝึกการคิด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น
– การวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูลมุมมองภาพรวม และความสัมพันธ์ของรายละเอียดในส่วนย่อย
– การสื่อสารและนำเสนออย่างกระชับ ตรงประเด็น เห็นภาพตรงกันด้วยความประทับใจ
– การบริหารแก้ไขปัญหาตัดสินใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ตัวอย่าง / กรณีศึกษา การใช้เครื่องมือฝึกการคิด

รูปแบบการอบรม
– บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
– เน้นฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริงการปฏิบัติจริง
– เพิ่มประสบการณ์จากตัวอย่าง / กรณีศึกษา , ให้คำปรึกษาในระหว่างการอบรม