หลักสูตรอบรม การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน
Effectiveness of Productivity tools selection

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
ปัจจุบันการแข่งขันด้านการผลิตที่มีความรุนแรง ทำให้หลายองค์กรหันมาใช้เครื่องมือหรือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่หลากหลาย ที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและสร้างเป็นวัฒนาธรรมในการพัฒนาในองค์กร โดยการเลือกใช้เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มผลผลิตที่หลากหลายนี้ ทำให้บางองค์กรยังมีความสับสนว่าจะใช้เครื่องมือหรือวิธีการใดที่จะนำมาใช้ในองค์กรดี หลักสูตรการอบรมนี้จึงได้นำเอาเครื่องมือต่างๆ มาอธิบายและบ่งชี้ถึง ข้อดี ข้อเสีย และการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิผลที่ยอดเยี่ยมในการทำงาน เช่น 5ส , ไคเซ็น , คิวซีซี , QC 7TOOLS, 7 WASTE, 3MU และ TPM เป็นต้น การเลือกใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพ จึงต้องเข้าใจถึงลักษณะที่แตกต่างของแต่ละเครื่องมือก่อน ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อให้ทุกคนที่ร่วมทำกิจกรรม ได้เกิดความร่วมมือและมีความเข้าใจถึงลักษณะของเครื่องมือเหล่านั้น จึงจะทำให้การทำงานดีขึ้นได้และองค์กรได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือคุณภาพที่ถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการทำงานได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจธรรมชาติของกระบวนการผลิต
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดในการลดความสูญเสียในระบบการผลิต
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับการทำงานของตน

หัวข้อการอบรม
1. แนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2. การมองปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา
3. รู้จักกับเครื่องมือการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตแบบต่างๆ
3.1 การประยุกต์ใช้ 5ส.
3.2 การปรับปรุงงานด้วย Kaizen
3.3 การทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC
3.4 การใช้งาน QC 7 Tools
3.5 รู้จักกับ 7 Waste
3.6 การลดต้นทุนการผลิตด้วยหลัก 3 MU
3.7 การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)
4. การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมกับการทำงานแต่ละแบบ
5. การประยุกต์ใช้ร่วมกันของเครื่องมือต่างๆ

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม
หัวหน้างาน ช่างเทคนิค พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการอบรมสัมมนา
1. การบรรยาย 50 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 20 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม
1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มผลผลิตแบบต่างๆ
2. ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
3. สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานและขยายผลภายในองค์กรต่อไป
4. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับปรุง เช่น PCDA,Kaizen, QC7Tools ร่วมกับกิจกรรมหรือโครงการปรับปรุงต่างๆได้