อบรมหลักสูตร “เทคนิคการบริหารเวลาและวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ยุคใหม่  Digital 4.0”

ความสำคัญของหลักสูตรอบรม
ปัจจุบันภารกิจของบุคคล นับวันจะมีแต่เพิ่มมากขึ้นๆ อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บุคคลต้องมีกระบวนการคิดที่ถูกต้องในการวางแผนการทำงานให้มีความสัมพันธ์กับเป้าหมาย และการวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพย่อมหนีไม่พ้นที่จะต้องมีการบริหารเวลาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย เวลาจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีความสำคัญที่สุดสำหรับบุคคลและองค์กร การเข้าใจคุณค่าของเวลาว่ามีอยู่อย่างจำกัด การจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของงาน การวางแผนการทำงานและการทำงานตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) และเทคนิคต่างๆ จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องมีความสามารถในเรื่องเหล่านี้ อันจะช่วยทำให้บุคคลและองค์การไปสู่เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้

วัตถุประสงค์การอบรม
1. ให้มีความรู้ความเข้าใจ และเทคนิคในเรื่องการบริหารเวลา Time Management และวางแผนการทำงาน Work Planning โดยนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ให้มีความเข้าใจกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และวิธีการเชื่อมโยงมาใช้ในการบริหารเวลาTime Management และวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
3. ให้มีทักษะในการบริหารเวลาTime Management และวางแผนการทำงานWork planning สู่การปฏิบัติให้สำเร็จ อันจะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม
1. สร้างระบบความคิดให้ถูกต้อง เกี่ยวกับการบริหารเวลาTime Management และวางแผนการทำงาน Work Planning
– วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) การดูแนวโน้มเหตุการณ์ที่จะเกิดซ้ำ
– ความเป็นเหตุและผล (Causal loop) ระบบความคิดเพื่อการบริหารเวลาและวางแผนการทำงาน
2. การบริหารเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ Effective Time Management
– การจัดการเวลากับชีวิตส่วนตัว และชีวิตการทำงาน
– การจัดการกับอุปสรรคในการบริหารเวลา
3. การวางแผนการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ Effective Work Planning
– กระบวนการและวิธีการวางแผนการทำงาน
– การจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน
4. เครื่องมือในการวางแผนการทำงาน ยุคใหม่ 2022 Digital 4.0
– ตารางการวางแผนทำงาน รายปี
– ตารางการวางแผนทำงาน รายเดือน
– ตารางการวางแผนทำงาน รายสัปดาห์ และรายวัน
5. เทคนิคการบริหารเวลา และการวางแผนการทำงาน Effective Time Management & Work Planning
– เทคนิคการมอบหมายงาน
– เทคนิคการบริหารการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
– เทคนิคการทำให้มีเวลามากขึ้น
6. การเชื่อมโยงเทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ มาใช้ในการบริหารเวลา และวางแผนการทำงานสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
– กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
– ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง

สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม Public Training… คลิก