หลักสูตรอบรม พลังแห่งการคิดรอบด้านอย่างเป็นระบบสู่การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
เทคนิคการคิดให้รอบด้านอย่างเป็นระบบ มีการจำแนกความคิดออกเป็นด้านๆ มองทีละด้าน ซึ่งจะทำให้เห็นภาพจริงที่ชัดเจน ทำให้พิจารณาความคิดใหม่ๆ ได้รอบคอบ สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ เป็นการเพิ่มศักยภาพให้ทักษะการคิด ทำให้ไม่คิดกระโดดไปกระโดดมา หรือคิดพร้อมกันทุกอย่างในเวลาเดียวกัน ซึ่งทำให้สับสนใช้เวลานาน และสรุปไม่ได้
การคิดเป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาได้ การใช้วิธีคิดทีละด้านให้รอบด้าน จะช่วยให้ผู้คิดสามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนในการคิดอย่างสร้างสรรค์และสามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายในที่สุด

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ทำให้รู้เท่าทันความคิดของตัวเอง ว่าเรากำลังคิดอะไร
2. ช่วยให้การประชุม / การระดมสมอง / การตัดสินใจ ราบรื่นและประหยัดเวลา
3. ทำให้ได้รับความคิดใหม่ๆ โอกาสใหม่ ๆ และมุมมองที่กว้างรอบด้าน
4. ลดการทะเลาะวิวาท โต้แย้ง โต้เถียงกันในเรื่องที่ไม่จำเป็น และลดเวลาที่ต้องสูญเสียไปโดยใช่เหตุ
5. ช่วยให้ทุกคนอยากมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เป็นการดึงเอาศักยภาพของแต่ละคนมาใช้โดยไม่รู้ตัว
6. เพื่อให้มีวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ และนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม สัมมนา
1. อุ่นเครื่อง 1 : ก่อนเริ่มอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้
2. อุ่นเครื่อง 2 : ทำความรู้จัก ระบบความคิดรอบด้านอย่างเป็นระบบ ทำไมถึงเป็น พลังสู่ความสำเร็จ
3. การคิดอย่างเป็นระบบ / คิดรอบด้าน คืออะไร ดีอย่างไร
4. องค์ประกอบของระบบความคิด
5. กระบวนการคิดให้รอบด้านอย่างเป็นระบบ
6. ระบบความคิดทีละด้านให้รอบด้าน สุดยอดกลยุทธ์เพื่อการตัดสินใจ
7. ทีมที่เป็นเลิศและปัจจัยแห่งความสำเร็จ
8. ระบบความคิดทีละด้านให้รอบด้าน กับการสร้างทีมที่เป็นเลิศ
9. เสริมทัศนคติ “ทำได้” (Can Do) และ “การพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด”
10. เติมพลังใจ ให้ตนเองเพื่อการพัฒนาและความก้าวหน้าในงานอย่างต่อเนื่อง

รูปแบบการฝึกอบรม
1. บรรยาย ชวนคุย และกรณีศึกษา
2. Workshop ฝึกปฏิบัติให้นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง
3. การระดมความคิดเห็น / ระดมสมอง / แลกเปลี่ยนความคิด
4. กิจกรรมละลายพฤติกรรม /เกมส์ประกอบการอบรม
5. สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ