หลักสูตรอบรม เทคนิคปรับความคิด และพฤติกรรมในการทำงาน สู่ความสำเร็จ

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเตรียมพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่องค์กรต้องการ
2. เพื่อลดอคติ และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงาน มีความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน
3. เพื่อเรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้สามารถตระหนักรู้ถึง ความรู้สึกของตนเอง และผู้อื่น ตลอดจนสามารถปรับ หรือควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์
5. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้ดูดีเป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ
6. เพื่อให้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล อันจะนำไปสู่การทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. เพื่อให้สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้เต็มที่ และปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์

หัวข้อการอบรม
1. เรื่องของ “คน” ที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้
• “คน” ที่ท่านเห็น กับ “ความจริง” ที่เขาเป็น อาจไม่ไช่เรื่องเดียวกัน
• เรียนรู้ในเบื้องลึกของคนเพื่อ “รู้เรา-รู้เขา”
• การทำความเข้าใจ และยอมรับความแตกต่างของคน
• เข้าใจคนในแต่ละแบบเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างได้ผล
2. เสริมสร้างศักยภาพในการทำงานสู่ความสำเร็จ
• เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง
• การสำรวจตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง
• เทคนิคปรับเปลี่ยนทัศนคติ และการสร้างความคิดเชิงบวก
• EQ กับการพัฒนาตนเองและสร้างคุณค่าในการทำงาน
• รู้และเข้าใจอย่างแท้จริงของคุณสมบัติเด่นที่องค์กรต้องการ
• เทคนิคการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างถูกต้องมีทิศทาง
• การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการทำงาน
• เทคนิคสร้างผลงานเป็นน่าที่ชื่นชมของเจ้านาย
3. เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
• จิตสำนึกและความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารกับผู้อื่น
• เทคนิคการใช้น้ำเสียง คำพูด กิริยาท่าทาง ในการสื่อสาร
• ความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
• เทคนิคประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายใน / ภายนอกองค์กร
4. เทคนิคการทำงานเป็นทีมและสร้างสัมพันธ์ในการทำงาน
• เทคนิค / วิธีที่ใช้สำหรับการทำงานเป็นทีมให้ประสบความสำเร็จ
• เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์และความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ชวนคุย กรณีศึกษา ชมวีดีทัศน์ ละลายพฤติกรรม / การระดมความคิดเห็น / กิจกรรม workshop