หลักสูตรอบรม The Best Supporter ผู้สนับสนุนองค์กรที่ดีเลิศ

หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการเป็นพนักงานผู้สนับสนุนองค์กร “Supporter” ที่ได้รับการยอมรับของทุกฝ่ายและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณสมบัติของการเป็นผู้สนับสนุนองค์กรที่ดีเลิศ “The Best Supporter” เช่น การสร้างเจตคติเชิงบวก การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสารภายในองค์กร จิตวิทยาในการทำงาน ทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา อันจะทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักและเห็นสำคัญในบทบาท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในการเป็นพนักงานผู้สนับสนุนองค์กร “Supporter” ที่ได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาที่ไม่ควรจะเกิด อันเนื่องมาจากสื่อสารที่ผิดพลาด
3. เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้าอบรมมีบุคลิกภาพที่ดี และมีคุณลักษณะพิเศษสำหรับการเป็น พนักงานผู้สนับสนุนองค์กร “Supporter”
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาตนเองและทีมงานในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์กรและพร้อมก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

หัวข้อการอบรม
1. อุ่นเครื่องกับระบบการทำงานของ The Best Supporter ผู้สนับสนุนองค์กรที่ดีเลิศ
– ความสำคัญของพนักงานผู้สนับสนุนองค์กร “Supporter” ส่งผลต่อตนเองและธุรกิจ
– ทักษะการจัดการทำงานให้เป็นระบบ
– ทักษะการเรียงลำดับความสำคัญของงาน
– เทคนิควิธีการรับมือเมื่อต้องทำงานหลากหลายให้สำเร็จในเวลาใกล้กัน
2. ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
– ทักษะการสื่อสารกับฝ่ายต่างๆภายในองค์กร
– เทคนิคการเป็นผู้ฟังที่ดี
– ศิลปะการพูดเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี
3. การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับ The Best Supporter ผู้สนับสนุนองค์กรที่ดีเลิศ
– บุคลิกภาพพื้นฐานสำหรับพนักงานผู้สนับสนุนองค์กร “Supporter”
– คุณลักษณะประจำตัวพิเศษสำหรับพนักงานผู้สนับสนุนองค์กร “Supporter”
– บุคลิกภาพที่ไม่ดี ซึ่ง พนักงานผู้สนับสนุนองค์กร “Supporter” ควรระวัง
– การสร้างบุคลิกภาพให้เป็นผู้ให้บริการที่ดี
4. มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานสู่การให้บริการที่เป็นเลิศ
– เทคนิคกับการรับมือกับอารมณ์ต่างๆของผู้ที่มาติดต่อ
– เทคนิคการหลีกเลี่ยง / ลดความขัดแย้ง
– เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับฝ่ายต่างๆ
5. เคล็ดลับพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ “The Best Supporter”