หลักสูตรอบรม “เพิ่มศักยภาพ พัฒนาทักษะ หัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ”

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
หัวหน้างานและผู้จัดการ มีบทบาทหน้าที่วางแผนและปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร ดูแลเอาใจใส่ บริหารการทำงานของพนักงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนเป็นผู้สร้างแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา บทบาทหน้าที่ของ หัวหน้างาน / ผู้จัดการยุคใหม่  จึงต้องมีความเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถทำการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน สื่อสารสร้างแรงจูงใจ กำกับติดตามงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้สามารถนำพาและดึงศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมก้าวสู่ความเป็นหัวหน้างาน / ผู้จัดการระดับมืออาชีพ ยุคใหม่   ที่องค์กรต้องการ

วัตถุประสงค์การอบรม
1. นำความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม มาพัฒนาตนเองให้มีความเป็นหัวหน้างาน / ผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพตนเองอย่างรอบด้าน ในยุคใหม่
2. ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม เพื่อเปลี่ยนแปลงและดึงศักยภาพของ ผู้ใต้บังคับบัญชาออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล
3. ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม มาพัฒนาการทำงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า/ผู้เกี่ยวข้อง และสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร

หัวข้อการอบรม
1. บทบาท หน้าที่ ความสำคัญของหัวหน้างาน / ผู้จัดการ ยุคใหม่  ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายขององค์กร
2. คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำ การเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือความศรัทธาจากพนักงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง
3. ทักษะการบริหารงาน บริหารคน อย่างมีประสิทธิภาพ
4. บทบาทการวางแผนการทำงาน การจัดองค์กร และการบริหารกำลังคน
5. ทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ
6. เทคนิคการอ่านคนได้ … ใช้คนเป็น
7. ทักษะการสื่อความ การสั่งงาน การมอบหมายงาน
8. การติดตามงาน การประเมินผลงานพนักงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
9. เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่น
10. เทคนิคการลดความขัดแย้งในการทำงาน
11. เทคนิคการใช้ Social Media เพื่อ Social Networking เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
12. การเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นหัวหน้างาน / ผู้จัดการ ชั้นเยี่ยม สร้างความสำเร็จในชีวิต

รูปแบบการอบรม
บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริงการปฏิบัติจริง , เพิ่มประสบการณ์จากตัวอย่าง / กรณีศึกษา , การถามตอบความเข้าใจในระหว่างการอบรม