หลักสูตรอบรม นักขายสู่นักสร้างความสัมพันธ์

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
นักขาย ที่จะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงและยั่งยืนนั้น จะต้องอาศัยปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และรู้จักการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า มีความเข้าใจถึงความหลากหลายของความคิด ความรู้สึกด้านอารมณ์ และความต้องการของลูกค้า เพื่อให้สามารถสร้างสานความสัมพันธ์ที่ดีอันจะนำไปสู่ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น ความเชื่อใจ ความรู้สึกเป็นมิตรที่มีความจริงใจต่อกัน จนสามารถทำลายกำแพงความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ในใจของลูกค้า ที่มักจะมองนักขายว่า เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ หรือเพื่อหวังผลทางการขายหรือยอดขายเพียงอย่างเดียว หลักสูตรนี้มุ่งเน้นเพื่อการเปลี่ยนความสัมพันธ์ จากผู้ขาย – ผู้ซื้อ (ลูกค้า) ไปสู่ ความสัมพันธ์ฉันท์ญาติมิตร ที่มีความความหวังดีและพร้อมจะมอบแต่สิ่งดีๆให้แก่กันและกัน

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถจากการเป็นนักขาย ไปสู่การเป็น นักสร้างความสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
2. เพื่อปรับทัศนคติเชิงบวก และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง จากการเป็นนักขายสู่การเป็นนักสร้างความสัมพันธ์
3. เพื่อเข้าใจหลัก และเทคนิควิธีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า อันจะนำไปสู่การต่อ ยอดทางการขายแบบยั่งยืน
4. เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าและผูกมัดใจให้ลูกค้าอยู่กับเราตลอดไป

หัวข้อการอบรม
1. นักขายที่ลูกค้าต้องการ
2. นักขายสู่นักสร้างความสัมพันธ์ คืออะไร ดีอย่างไร
3. เข้าใจธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์
4. เข้าใจธรรมชาติและความต้องการของลูกค้า
5. เทคนิควิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อการสร้างมิตร
6. ศิลปะการเข้าถึงลูกค้าเพื่อสร้างความคิดร่วม
7. หลักการพัฒนาตนเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีกับลูกค้า
8. เทคนิคการสร้างสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ลูกค้า
9. เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และประสบการณ์ที่ดี

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ยกตัวอย่าง เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน (บรรยากาศสนุก ไม่น่าเบื่อ ความรู้จัดเต็ม)
2. ร่วมแชร์ประสบการณ์ / แลกเปลี่ยนความคิดเห็น / Workshop
3. ถาม-ตอบทุกปัญหา เพื่อสามารถนำกลับไปใช้จริงในการทำงาน
4. สรุปภาพรวม เคล็ดลับ และการนำไปประยุกต์ใช้จริงในการทำงาน