หลักสูตรอบรม เทคนิคการมอบหมายงาน ปรับปรุงงาน และติดตามงาน
(Task allocation Improvement and Follow up techniques)

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญการอบรม
ในโลกการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน องค์กรต่าง ๆ มุ่งแสวงหาแนวทางการบริหารจัดการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุน และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ โดยเฉพาะการพัฒนาแนวความคิดของ “หัวหน้างาน” ให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในระดับสูงและมีการพัฒนาการทำงานด้วยตัวของตนเอง ดังนั้นการพัฒนาทักษะของหัวหน้างานทุกคน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้การทำงานของคนในองค์กรในทุกระดับชั้น ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของคนที่ทำงานร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลทำให้องค์กรมีการเติบโตก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว
การมอบหมายงาน การปรับปรุงงาน และติดตามงาน จำเป็นต้องให้ความสำคัญทั้งกระบวนการ รวมไปถึงการให้กำลังใจแก่ผู้ทำงานทั้งก่อนมอบหมายงาน ระหว่างติดตามงาน และหลังจากทำงานเสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย โดยที่ผู้จัดการหรือหัวหน้างานที่ดีจะต้องคำนึงถึง “ใจเขาใจเรา” ในเวลาที่ไปติดตามงานจากลูกน้อง (ผู้ใต้บังคับบัญชา) เสมอ เพราะจะทำให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจจากลูกน้อง (ผู้ใต้บังคับบัญชา) อีกทั้งการมอบหมาย การปรับปรุงงาน และติดตามงานนั้น จะต้องตอบสนองและสอดคล้องในเรื่องของ คุณภาพ(Quality) , ต้นทุน(Cost) , การจัดส่งสินค้าและบริการ(Delivery) , ความปลอดภัยของพนักงาน(Safety) , การสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับพนักงาน(Morale) และเรื่องของสิ่งแวดล้อม(Environment) ซึ่งหัวหน้างานจะต้องคิดและบริหารจัดการแบบองค์รวม เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพดีที่สุด อันจะส่งผลให้สามารถสร้างผลกำไรให้กับองค์กรอย่างยั่งยืนตลอดไปหลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของ “การมอบหมายงาน การปรับปรุงงาน และติดตามงาน” อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงการทำงานกับพนักงานทุกระดับและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อเข้าใจ ความสำคัญและประโยชน์ของการมอบหมายงาน ปรับปรุงงานและติดตามงาน
2. เพื่อทราบ เทคนิค แนวคิด กระบวนการของทั้งสามหลักการ
3. เพื่อเข้าใจถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาในการทำงาน
4. เพื่อลดความผิดพลาดของงาน และเพิ่มโอกาสที่งานจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้
5. เพื่อทราบว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีศักยภาพมากขึ้น
6. เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

หัวข้อการอบรม
1. การเปลี่ยนแปลงของโลกและการปรับตัวขององค์กรในปัจจุบัน
2. “Growth Mindset” ความคิดแบบนี้ใครๆก็อยากร่วมงาน
3. “งาน” คืออะไร ทำไมต้องพัฒนาตนเองและงาน
Workshop1: “การเปลี่ยนความคิดและความเคยชินในตัวเรา”
4. เทคนิคพื้นฐานของการทำงานให้มีคุณภาพ
5. ความหมายและความสำคัญของการ “มอบหมายงาน ปรับปรุงงาน และติดตามงาน”
6. ทักษะและเทคนิคการมอบหมายงานให้สัมฤทธิ์ผล
• ทักษะและความเข้าใจในหลักการของการมอบหมายงาน
• วิธีการ ประเภทและ กระบวนการของ การมอบหมายงาน
• ปัญหาและวิธีการแก้ไขในการมอบหมายงาน
7. ทักษะและเทคนิคการปรับปรุงงานให้สัมฤทธิ์ผล
• การกำหนดคุณค่า (Value) และ ความสูญเปล่า (Waste) ในกระบวนการทำงาน
• การวิเคราะห์ปัญหาในการทำงานปัจจุบันด้วย Flow process chart
• หลักการปรับปรุงงานด้วย ECSR (Eliminate = ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออก/Combine = เอามารวมกัน / Re-arrange = จัดเรียงใหม่ / Simplify = ทำให้ง่ายขึ้น)
Workshop2: “ปรับปรุงงานง่ายๆทำได้ทำเลย”
8. ทักษะและเทคนิคการควบคุมติดตามงานให้สัมฤทธิ์ผล
• ทักษะและความเข้าใจในหลักการของการควบคุมติดตามงาน
• วิธีการ ประเภทและ กระบวนการของ การควบคุมติดตามงาน
• การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
Workshop3: “Arrow diagram เพื่อการวางแผนและติดตามงาน”
9. หลักการสากลของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
10. สรุป/ตอบข้อซักถาม

รูปแบบการอบรม
• บรรยาย ยกตัวอย่าง ร่วมแชร์ประสบการณ์ ชมวีดีทัศน์
• Workshop ฝึกปฏิบัติ / กิจกรรมประกอบการอบรม
• สรุปภาพรวม เชื่อมโยง ประยุกต์สู่งานที่ทำ
• ถาม ตอบ ทุกข้อสงสัย ให้คำปรึกษาระหว่างอบรม