อบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis
Analytical thinking improvement by SWOT analysis

 

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) เป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานตั้งแต่ระดับบุคคล (Individual) ระดับทีม (Team) และระดับองค์กร (Organization) ที่จะต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าการที่จะทำให้ได้เป้าหมายที่ต้องการนั้น เมื่อทำการวิเคราะห์แล้วในด้านปัจจัยภายใน เรามีศักยภาพเพียงใด มีจุดแข็ง จุดอ่อนในเรื่องอะไรบ้าง และในด้านปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง มีอะไรบ้างที่เป็นโอกาส มีอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงานของตนเอง งานของทีม และงานขององค์กร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจพื้นฐานทักษะการคิดวิเคราะห์
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเครื่องมือในการวิเคราะห์ SWOT Analysis
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเครื่องมือในการกำหนดกลยุทธ์ TOWS Matrix
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเครื่องมือ SWOT Analysis และ TOWS Matrix มาใช้วิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์ในการปรับปรุงงานของตนเอง งานของทีม และงานขององค์กร ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

หัวข้อการอบรม
1. พื้นฐานทักษะการคิดวิเคราะห์
2. การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) ในการปรับปรุงงาน (ระดับบุคคล-ระดับทีม-ระดับองค์กร)
3. การวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน-โอกาส-อุปสรรค ด้วยเครื่องมือ SWOT Analysis
4. การกำหนดกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือ TOWS Matrix เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
5. การประยุกต์ใช้เครื่องมือ SWOT Analysis และ TOWS Matrix มาใช้ในการวิเคราะห์ และกำหนด กลยุทธ์ในการปรับปรุงงานของตนเอง ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
6. การประยุกต์ใช้เครื่องมือ SWOT Analysis และ TOWS Matrix มาใช้ในการวิเคราะห์ และกำหนด กลยุทธ์ในการปรับปรุงงานของทีม และงานขององค์กร ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามตอบ

รูปแบบการอบรมสัมมา
1. การบรรยาย 40 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการ SWOT Analysis ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้
3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
4. ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการถ่ายถอดความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรในอนาคต
5. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของ SWOT และ TOWS matrix ไปใช้ได้ภายหลังการอบรม


Click..ดูกำหนดการจัดอบรม Public Training หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง .. หลักสูตรอบรม “เทคนิคการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการวางแผนปฏิบัติ”