หลักสูตรอบรม หัวหน้างานในสายการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ที่เจ้านายอยากได้ องค์กรต้องการ

Public Training Online: อบรมวันที่  1 พฤศจิกายน  2566 เวลา 9.00- 16.00 น.
วิทยากรอบรม โดย  อาจารย์ ดร.ไมตรี  บุญขันธ์

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

กำหนดการอบรม
8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที
14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4

ความสำคัญ
จากสภาวะในปัจจุบันนี้การแข่งขันของธุรกิจถือว่ามีความรุนแรงมากไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตสินค้าหรือภาคการบริการ รวมทั้งยังมีสินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศเช่นประเทศจีนที่มีราคาถูกมาก(คุณภาพไม่พูดถึง)ส่งออกไปขายทั่วโลก ดังนั้นองค์กรหรือบริษัทห้างร้านต่างๆจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในทุกด้านให้ดีขึ้น โดยจะต้องคำนึงถึงการผลิตสินค้าให้มีราคาต้นทุนที่ต่ำที่สุด ซึ่งความจำเป็นขององค์กรในสิ่งแรกๆที่ควรจะปฏิบัติก็คือ การพัฒนาพนักงาน(คน)ในทุกระดับ เพื่อให้มีการตอบสนองใน เรื่องของต้นทุน(Cost) ที่ต้องการให้ลดลงและการผลิตที่ไม่ให้เกิดของเสียขึ้นในระบบ , เรื่อง(Delivery)การจัดส่งสินค้าและบริการให้ถึงลูกค้าทันเวลา(ทั้งลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายใน) , เรื่อง(Safety) ความปลอดภัยของพนักงานซึ่งมีความจำเป็นจะต้องมีการควบคุมและดูแลอย่างเข้มงวด , เรื่อง(Morale)การสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน , เรื่องของคุณภาพ(Quality) ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก รวมถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อม(Environment) ที่เกิดขึ้นในการผลิตที่จำเป็นจะต้องควบคุมอย่างเข้มงวด ดังนั้นการที่จะให้พนักงานระดับปฏิบัติการ หรือ Operator สามารถปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จนั้นจำเป็นจะต้องมีพนักงานในระดับหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ เป็นผู้ควบคุมและดูแล เพราะ “หัวหน้างาน” คือผู้ที่จะควบคุมงาน สั่งงาน ประสานงานกับพนักงานระดับปฏิบัติการโดยตรง รวมทั้งหัวหน้างานจะต้องวางแผนงาน รับงาน วิเคราะห์งาน แก้ไขงานที่มีปัญหา ป้องกันปัญหาของงานที่อาจจะเกิดขึ้น และรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับระดับผู้จัดการทราบต่อไป ดังนั้น “หัวหน้างาน” จึงต้องมีความรู้ในเรื่องระบบการทำงานในส่วนที่ตัวเองดูแลรับผิดชอบเป็นอย่างดี และจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องการควบคุม เวลา ค่าใช้จ่าย วิธีการ เครื่องจักร และที่สำคัญที่สุดคือเรื่อง “คน” ซึ่งการอบรมใน “หลักสูตร หัวหน้างานในสายการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ที่เจ้านายอยากได้ องค์กรต้องการ ” นี้ จะสามารถช่วยในการเป็น หัวหน้างานที่ดีที่มีประสิทธิภาพ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งนี้จะส่งผลทำให้องค์กรมีความเจริญก้าวไกลและสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์อบรม
1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของตำแหน่งหัวหน้างาน ที่ส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จของทีมงานและองค์กร
2. เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจและความรับผิดชอบ ในบทบาทของหัวหน้างาน ที่องค์กรต้องการอันจะมีผลต่อการวางตัวและการปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิด “การยอมรับ” ของลูกน้อง
3. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพของหัวหน้างาน ให้ดูดีเป็นที่น่าเชื่อถือ
4. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร การสอนงาน การสั่งงาน การมอบหมายงาน การติดตามผลงาน การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ อย่างเป็นระบบ
5. เพื่อเรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
6. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับตนเองในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
7. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน บริหารงาน บริหารคน บริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ ความหมายในเรื่อง “การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ”

หัวข้อการอบรม
1. บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของหัวหน้างานในสายการผลิต
• หัวหน้างานคือใคร
• ความเกี่ยวข้องของหัวหน้างานกับฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร
• ทักษะที่สำคัญสำหรับหัวหน้างาน
• สาเหตุแห่งความล้มเหลวของผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน
• บทบาท ของหัวหน้า ผู้บังคับบัญชา ทีประสบความสำเร็จ
2. เรื่องของ “คน” ที่หัวหน้างานจำเป็นต้องรู้
• “คน” ที่ท่านเห็น กับ “ความจริง” ที่เขาเป็น อาจไม่ไช่เรื่องเดียวกัน
• เรียนรู้ในเบื้องลึกของคนเพื่อ “รู้เรา-รู้เขา”
• การทำความเข้าใจ และยอมรับความแตกต่างของคน
• การแบ่งประเภทของคน,เข้าใจคนในแต่ละแบบเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างได้ผล
3. บทบาทหน้าที่หัวหน้างานในมิติต่างๆ
• หัวหน้างาน กับการพัฒนาตนเอง
• หัวหน้างาน กับการพัฒนาและบริหารทีมงาน
• หัวหน้างาน กับการสื่อสารและการประสานงานในองค์กร
• หัวหน้างาน กับการบริหารความขัดแย้ง
4. การบริหารการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
• คุณภาพต้องมาก่อน
• องค์ประกอบสำคัญของจิตสำนึกคุณภาพ
• การลดปัญหาและกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกคุณภาพ
• ตัวชี้วัดความสำเร็จ ในการผลิตหลัก
• กิจกรรมที่ใช้ในการปรับปรุงงานและลดต้นทุนการผลิต
• แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart)
5. เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
6. การสร้างแรงจูงใจ และทัศนคติเชิงบวกให้กับตนเอง และทีมงาน
7. เติมพลังใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา
8. เติมพลังใจ ให้ตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานชั้นยอด

รูปแบบการอบรม
1. บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก / ชมวีดีทัศน์ / ละลายพฤติกรรม
2. เน้นฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริงการปฏิบัติจริง
3. เพิ่มประสบการณ์จากตัวอย่าง / กรณีศึกษา
4. ให้คำปรึกษาในระหว่างการอบรม

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้
โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook หรือ Smartphone (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี ลงได้ทั้งใน Notebook และ Smartphone) หรือเข้าใช้งานโดยตรงที่เวป https://zoom.us/join

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะ 

อัตราค่าบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน

  • อัตราค่าอบรมปกติ
    อัตราค่าอบรม : = 2,900 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)
  • กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
    รับส่วนลด 5% จาก 2,900 บาท(ยังไม่รวม VAT)
    อัตราค่าอบรม : = 2,755 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม และ Link รหัสเข้าห้องอบรม Zoom จัดส่งให้ทางอีเมล ก่อนวันอบรม
2. ไฟล์วุฒิบัตร (E-Certificate) สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน จัดส่งให้หลังวันอบรมทางอีเมล

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา
1. โอนเงิน หรือฝากเช็ค (เช็คสั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด หรือ BUNNE BUSINESSION CO.,LTD.) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
=> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี  เลขที่บัญชี 109-243809-5
=> ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9

2. ส่งหลักฐานการอบรม ไปที่ vickktraining@gmail.com หรือ Line ID : @vickktraining

รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812  สำนักงานใหญ่
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด  17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล  ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 02-7895644  095-3691591   095-9616642

Line ID :  @vickktraining
E-mail :  vickktraining@gmail.com

  โบร์ชัวร์หลักสูตรอบรม & ใบสมัครอบรม

    สำรองที่นั่งอบรม


ดูหลักสูตรอื่นๆที่เปิดอบรมที่เกี่ยวข้อง..หลักสูตร”พัฒนาภาวะผู้นำยุคใหม่ สำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ มืออาชีพ”..Click