หลักสูตรอบรม หัวหน้างานในสายการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ที่เจ้านายอยากได้ องค์กรต้องการ

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
จากสภาวะในปัจจุบันนี้การแข่งขันของธุรกิจถือว่ามีความรุนแรงมากไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตสินค้าหรือภาคการบริการ รวมทั้งยังมีสินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศเช่นประเทศจีนที่มีราคาถูกมาก(คุณภาพไม่พูดถึง)ส่งออกไปขายทั่วโลก ดังนั้นองค์กรหรือบริษัทห้างร้านต่างๆจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในทุกด้านให้ดีขึ้น โดยจะต้องคำนึงถึงการผลิตสินค้าให้มีราคาต้นทุนที่ต่ำที่สุด ซึ่งความจำเป็นขององค์กรในสิ่งแรกๆที่ควรจะปฏิบัติก็คือ การพัฒนาพนักงาน(คน)ในทุกระดับ เพื่อให้มีการตอบสนองใน เรื่องของต้นทุน(Cost) ที่ต้องการให้ลดลงและการผลิตที่ไม่ให้เกิดของเสียขึ้นในระบบ , เรื่อง(Delivery)การจัดส่งสินค้าและบริการให้ถึงลูกค้าทันเวลา(ทั้งลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายใน) , เรื่อง(Safety) ความปลอดภัยของพนักงานซึ่งมีความจำเป็นจะต้องมีการควบคุมและดูแลอย่างเข้มงวด , เรื่อง(Morale)การสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน , เรื่องของคุณภาพ(Quality) ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก รวมถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อม(Environment) ที่เกิดขึ้นในการผลิตที่จำเป็นจะต้องควบคุมอย่างเข้มงวด ดังนั้นการที่จะให้พนักงานระดับปฏิบัติการ หรือ Operator สามารถปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จนั้นจำเป็นจะต้องมีพนักงานในระดับหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ เป็นผู้ควบคุมและดูแล เพราะ “หัวหน้างาน” คือผู้ที่จะควบคุมงาน สั่งงาน ประสานงานกับพนักงานระดับปฏิบัติการโดยตรง รวมทั้งหัวหน้างานจะต้องวางแผนงาน รับงาน วิเคราะห์งาน แก้ไขงานที่มีปัญหา ป้องกันปัญหาของงานที่อาจจะเกิดขึ้น และรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับระดับผู้จัดการทราบต่อไป ดังนั้น “หัวหน้างาน” จึงต้องมีความรู้ในเรื่องระบบการทำงานในส่วนที่ตัวเองดูแลรับผิดชอบเป็นอย่างดี และจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องการควบคุม เวลา ค่าใช้จ่าย วิธีการ เครื่องจักร และที่สำคัญที่สุดคือเรื่อง “คน” ซึ่งการอบรมใน “หลักสูตร หัวหน้างานในสายการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ที่เจ้านายอยากได้ องค์กรต้องการ ” นี้ จะสามารถช่วยในการเป็น หัวหน้างานที่ดีที่มีประสิทธิภาพ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งนี้จะส่งผลทำให้องค์กรมีความเจริญก้าวไกลและสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์อบรม
1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของตำแหน่งหัวหน้างาน ที่ส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จของทีมงานและองค์กร
2. เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจและความรับผิดชอบ ในบทบาทของหัวหน้างาน ที่องค์กรต้องการอันจะมีผลต่อการวางตัวและการปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิด “การยอมรับ” ของลูกน้อง
3. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพของหัวหน้างาน ให้ดูดีเป็นที่น่าเชื่อถือ
4. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร การสอนงาน การสั่งงาน การมอบหมายงาน การติดตามผลงาน การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ อย่างเป็นระบบ
5. เพื่อเรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
6. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับตนเองในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
7. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน บริหารงาน บริหารคน บริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ ความหมายในเรื่อง “การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ”

หัวข้อการอบรม
1. บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของหัวหน้างานในสายการผลิต
• หัวหน้างานคือใคร
• ความเกี่ยวข้องของหัวหน้างานกับฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร
• ทักษะที่สำคัญสำหรับหัวหน้างาน
• สาเหตุแห่งความล้มเหลวของผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน
• บทบาท ของหัวหน้า ผู้บังคับบัญชา ทีประสบความสำเร็จ
2. เรื่องของ “คน” ที่หัวหน้างานจำเป็นต้องรู้
• “คน” ที่ท่านเห็น กับ “ความจริง” ที่เขาเป็น อาจไม่ไช่เรื่องเดียวกัน
• เรียนรู้ในเบื้องลึกของคนเพื่อ “รู้เรา-รู้เขา”
• การทำความเข้าใจ และยอมรับความแตกต่างของคน
• การแบ่งประเภทของคน,เข้าใจคนในแต่ละแบบเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างได้ผล
3. หน้าที่หัวหน้างานในมิติต่างๆ
• หัวหน้างาน กับการพัฒนาตนเอง
• หัวหน้างาน กับการพัฒนาทีมงาน
• หัวหน้างาน กับงานด้านทรัพยากรบุคคล
• หัวหน้างาน กับการสื่อสารและการประสานงานในองค์กร
• หัวหน้างาน กับการบริหารทีมงาน
4. ภารกิจหลักของหัวหน้างาน
• ศิลปะการสอนงาน
• ศิลปะการมอบหมายงาน
• ศิลปะการสั่งงาน
• การประเมินผลงานและการให้ feedback ผู้ใต้บังคับบัญชา
5. เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
6. การสร้างแรงจูงใจ และทัศนคติเชิงบวกให้กับตนเอง และทีมงาน
7. เติมพลังใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา
8. เติมพลังใจ ให้ตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานชั้นยอด

รูปแบบการอบรม
1. บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก / ชมวีดีทัศน์ / ละลายพฤติกรรม
2. เน้นฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริงการปฏิบัติจริง
3. เพิ่มประสบการณ์จากตัวอย่าง / กรณีศึกษา
4. ให้คำปรึกษาในระหว่างการอบรม