หลักสูตรอบรม เพิ่มศักยภาพ พัฒนาทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ
Supervisory Skills Development

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

วัตถุประสงค์การอบรม
1. ให้รู้ถึงวิธีการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างคนและองค์กร
2. เพื่อให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ของการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ (ที่มีต่อ องค์กร เจ้านาย เพื่อนร่วมงาน และลูกน้อง)
3. เพื่อให้ทราบถึงทักษะต่างๆ ที่หัวหน้างานต้องมี และทราบถึงคุณลักษณะที่ดีของหัวหน้างาน
4. ให้มีความรู้ ทัศนคติที่ดี และเข้าใจความสำคัญในเรื่องภาวะผู้นำ
5. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน บริหารงาน บริหารคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในที่ทำงานให้สำเร็จประโยชน์ตามเป้าหมาย
7. เพื่อให้หัวหน้างานเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และดึงความสามารถที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เต็มประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะพัฒนางาน พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนาทีม อย่างต่อเนื่อง

หัวข้อการอบรม
1. การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างคนและองค์กร
– การปรับตัวของคนและองค์การในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง
– ภาวะผู้นำของบริษัท วิสัยทัศน์ ภารกิจ คุณค่าและวัฒนธรรมองค์กร
2. บทบาท และหน้าที่ของหัวหน้างานยุคใหม่
3. ภาวะผู้นำ และการสร้างภาวะผู้นำ ของหัวหน้างาน
4. หน้าที่หัวหน้างานในมิติต่างๆ
– หัวหน้างาน กับการพัฒนาตนเอง
– หัวหน้างาน กับการพัฒนาทีมงาน
– หัวหน้างาน กับงานด้านทรัพยากรบุคคล
– หัวหน้างาน กับการสื่อสารและการประสานงานในองค์กร
– หัวหน้างาน กับการบริหารทีมงาน
5. ภารกิจหลักของหัวหน้างาน
– ศิลปะการสอนงาน
– ศิลปะการมอบหมายงาน
– ศิลปะการสั่งงาน
– การประเมินผลงาน
6. เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
7. เติมพลังใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา
8. เติมพลังใจ ให้ตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานชั้นยอด

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
2. กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
3. Workshop ฝึกปฏิบัติ ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานจริง การปฏิบัติจริง