หลักสูตรอบรม เตรียมความพร้อมเป็นหัวหน้างาน ที่องค์กรต้องการ

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กร ผู้ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นหรือได้รู้ว่า “องค์กรนั้นจะก้าวหน้าหรือก้าวไกลได้มากน้อยเพียงไร” หัวหน้างานในสายงานต่าง ๆ จึงล้วนแต่มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อการบังคับบัญชาและผลสำเร็จของงานที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีวุฒิภาวะที่ดีเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นที่เชื่อถือและไว้เนื้อเชื่อใจของฝ่ายบริหาร / องค์กร

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของตำแหน่งหัวหน้างาน ที่ส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จของทีมงานและองค์กร
2. เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจและความรับผิดชอบ ในบทบาทของหัวหน้างาน ที่องค์กรต้องการอันจะมีผลต่อการวางตัวและการปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิด “การยอมรับ” ของลูกน้อง
3. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพของหัวหน้างาน ให้ดูดีเป็นที่น่าเชื่อถือ
4. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร ติดตามผลงาน การประเมิน การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ อย่างเป็นระบบ
5. เพื่อเรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
6. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับตนเองในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
7. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน บริหารงาน บริหารคน บริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ ความหมายในเรื่อง “การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ”
9. เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นสุดยอดผู้นำในองค์กร
10. เพื่อสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในที่ทำงานให้สำเร็จประโยชน์ตามเป้าหมาย

หัวข้อการอบรม
บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
– หัวหน้างานคือใคร
– ความเกี่ยวข้องของหัวหน้างานกับฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร
– ทักษะที่สำคัญสำหรับหัวหน้างาน
– สาเหตุแห่งความล้มเหลวของผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน
– บทบาท ของหัวหน้า ผู้บังคับบัญชา ทีประสบความสำเร็จ
เรื่องของ “คน” ที่หัวหน้างานจำเป็นต้องรู้
– “คน” ที่ท่านเห็น กับ “ความจริง” ที่เขาเป็น อาจไม่ไช่เรื่องเดียวกัน
– เรียนรู้ในเบื้องลึกของคนเพื่อ “รู้เรา-รู้เขา”
– การทำความเข้าใจ และยอมรับความแตกต่างของคน
– การแบ่งประเภทของคน,เข้าใจคนในแต่ละแบบเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างได้ผล
การสื่อสารในหน่วยงานและในองค์กร
– กิจกรรมทบทวนความเข้าใจในกระบวนการ,ประเภทรูปแบบ,ปัญหา และอุปสรรคในการสื่อสาร
ผู้นำและภาวะผู้นำ
– ผู้นำคือใคร
– ลักษณะของผู้นำ และบุคลิกภาพของผู้นำ
– กิจกรรมเพื่อเตือนใจและเป็นแง่คิดในเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้นำ
การสร้างแรงจูงใจ และทัศนคติเชิงบวกให้กับตนเอง และทีมงาน
– วิเคราะห์ตนเอง และแง่คิดในการสร้างทัศนคติที่ดี
การมอบหมายงาน และติดตามงาน
– กิจกรรมประกอบเพื่อให้เข้าใจในกระบวนการมอบหมายและติดตามงาน
– ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไข
ความขัดแย้งและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
– สาเหตุของความขัดแย้ง และ 10 พฤติกรรมของคนที่ก่อปัญหาในองค์กร
– แนวทางการแก้ปัญหา
กรณีศึกษา Workshop
– จูงใจลูกน้อง ที่ไม่ เห็นด้วย ให้เต็มใจร่วมมือ กับ หัวหน้าและทีมงาน
– การชมเชย เมื่อลูกน้องทำดี
– เตือน เมื่อลูกน้องทำผิด โดยที่ลูกน้องไม่โกรธ และ ยังรักเรา
– สอนแนะ เมื่อลูกน้องมีปัญหาในงาน
– การเป็นที่ปรึกษา เมื่อลูกน้องมีปัญหาส่วนตัว
– เป็นต้น

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ชวนคุย กรณีศึกษา
2. ละลายพฤติกรรม | ระดมสมอง | แลกเปลี่ยนความคิด
3. Workshop | การนำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง
4. สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ