หลักสูตรอบรม Call Center มืออาชีพ ที่ปรึกษาทางกลยุทธ์แนวใหม่ ขุมพลังของธุรกิจ

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
Call Center มืออาชีพ พึงตระหนักไว้เสมอว่า ตนเอง คือ ที่ปรึกษาทางกลยุทธ์ผ่านทางโทรศัพท์ เป็นจุดแข็งขององค์กรในการสร้างธุรกิจต่อไป มีผลต่อความสามารถในการแข่งขัน ไม่ว่าลูกค้าจะโทรเข้ามาด้วยเรื่องอันใด Call Center จะต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ช่วยแก้ไขปัญหาให้จบบริบูรณ์ ตรงเวลาและมีการรายงานลูกค้าเสมอ และแม้ต้องอยู่ในภาวะกดดัน หรือเคร่งเครียดเพียงใด Call Center ยังคงต้องรักษาอารมณ์ของมืออาชีพไว้ให้ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ดังนั้นการมีบริการ Call Center ไม่ใช่เพียงแต่มีระบบโทรศัพท์และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเท่านั้น แต่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องฝึกเจ้าหน้าที่ให้บริการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถ และไหวพริบ ในการให้บริการผ่านระบบ Call Center ให้ดีที่สุด ก้าวสู่การเป็นที่ปรึกษาทางกลยุทธ์แนวใหม่ เป็นขุมพลังของธุรกิจ ที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจขององค์กรให้ก้าวนำการแข่งขัน และมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อปลูกฝังให้มีความตระหนักและความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการสร้างคุณภาพการบริการของ Call Center
2. เพื่อให้เกิดมาตรฐานการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ
4. เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในการบริการ เชื่อมั่นในธุรกิจขององค์กร
5. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในกรณีต่างๆ ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
6. เพื่อพัฒนาตนเองเป็น Call Center มืออาชีพที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างสมบูรณ์

โครงสร้างเนื้อหาและหัวข้อการการอบรม
1. Call Center กับบทบาทและหน้าที่เชิงธุรกิจ
2. ทำไมต้องมี Call Center มืออาชีพ (ที่ปรึกษาทางกลยุทธ์แนวใหม่ ขุมพลังของธุรกิจ)
3. ความคาดหวังของลูกค้า Call Center
4. ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในงานบริการ
5. Call Center มืออาชีพ ???
• การเป็นมืออาชีพคืออะไร
• การเป็นมืออาชีพประกอบด้วยอะไรบ้าง
• แสดงความเป็นมืออาชีพได้อย่างไร
• การพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นมืออาชีพ
6. ที่ปรึกษาทางกลยุทธ์คืออะไร และงานแรกที่ต้องทำคืออะไร
7. การสื่อสารผ่านโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ
• น้ำเสียงและจังหวะเวลาของมืออาชีพ
• การสื่อสารที่ดีเยี่ยม สร้างบรรยากาศในการสนทนา
• Trust-based selling and Service Delivery
• การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
8. การบริหารคำตำหนิจากลูกค้า
9. การปฏิบัติตนเพื่อระงับอารมณ์ / การบริหารความเครียด
10. บทสรุป Call Center มืออาชีพ ที่ปรึกษาทางกลยุทธ์แนวใหม่ ขุมพลังของธุรกิจ