อบรม หลักสูตร“Super Admin ยุคใหม่” พนักงานธุรการมือโปร ที่องค์กรอยากได้ เจ้านายพอใจ


ดูกำหนดการ วันที่เปิดจัดอบรม … คลิก


What Is “Super Admin” ?

“พนักงานธุรการ | Admin” อยู่ในตำแหน่งงานตรงกลาง
ที่ต้องประสานงานและประสานประโยชน์

หากสามารถเป็นสุดยอดพนักงานธุรการได้
อนาคตอันสดใสในหน้าที่การงานก็รออยู่…

คุณจะไม่ใช่แค่ พนักงานธุรการธรรมดาอีกต่อไป

ความสำคัญ
ในองค์กรนั้นตำแหน่งงานที่มีความสำคัญและถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของความสำเร็จคือตำแหน่งพนักงานธุรการ “Admin” เพราะอยู่ในตำแหน่งงานที่อยู่ตรงกลางต้องประสานงานและประสานประโยชน์ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า ถึงแม้องค์กรจะมีโครงสร้างและวางระบบไว้ดีเพียงใดแต่หากไร้ซึ่งพนักงานธุรการที่มีประสิทธิภาพก็ย่อมทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดผลกระทบกับทุกภาคส่วนตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาพนักงานธุรการ “Admin” ให้มีทักษะและเทคนิคการสื่อสาร มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการเป็นพนักงานธุรการ “Admin” ที่ได้รับการยอมรับของทุกฝ่ายและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณสมบัติของการเป็นสุดยอดพนักงานธุรการ “Super Admin” เช่น การสร้างเจตคติเชิงบวก การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสารภายในองค์กร จิตวิทยาในการทำงาน ทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา อันจะทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักและเห็นสำคัญในบทบาท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในการเป็นพนักงานธุรการ “Admin” ที่ได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาที่ไม่ควรจะเกิด อันเนื่องมาจากสื่อสารที่ผิดพลาด
3. เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้าอบรมมีบุคลิกภาพที่ดี และมีคุณลักษณะพิเศษสำหรับการเป็น พนักงานธุรการ “Admin”
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาตนเองและทีมงานในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์กรและพร้อมก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

หัวข้อการอบรม
1. อุ่นเครื่องกับระบบการทำงานของ พนักงานธุรการ “Admin” อย่างมืออาชีพ
– ความสำคัญของพนักงานธุรการ “Admin” ส่งผลต่อตนเองและธุรกิจ
– ทักษะการจัดการทำงานให้เป็นระบบ
– ทักษะการเรียงลำดับความสำคัญของงาน
– เทคนิควิธีการรับมือเมื่อต้องทำงานหลากหลายให้สำเร็จในเวลาใกล้กัน
2. ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
– ทักษะการสื่อสารกับฝ่ายต่างๆภายในองค์กร
– เทคนิคการเป็นผู้ฟังที่ดี
– ศิลปะการพูดเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี
3. การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับ พนักงานธุรการ “Admin” มืออาชีพ
– บุคลิกภาพพื้นฐานสำหรับพนักงานธุรการ “Admin”
– คุณลักษณะประจำตัวพิเศษสำหรับพนักงานธุรการ “Admin”
– บุคลิกภาพที่ไม่ดี ซึ่ง พนักงานธุรการ “Admin” ควรระวัง
– การสร้างบุคลิกภาพให้เป็นผู้ให้บริการที่ดี
4. มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานสู่การให้บริการที่เป็นเลิศ
– เทคนิคกับการรับมือกับอารมณ์ต่างๆของผู้ที่มาติดต่อ
– เทคนิคการหลีกเลี่ยง / ลดความขัดแย้ง
– เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับฝ่ายต่างๆ
5. เคล็ดลับพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ “Super Admin”

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
– กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
– ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง

    ดูวันจัดอบรม / สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม… คลิก

    หลักสูตรอบรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ