อบรม ออนไลน์สด หลักสูตร“Super Admin ยุค Digital 5.0” พนักงานธุรการมือโปร ที่องค์กรอยากได้ เจ้านายพอใจ

Public Training Online:  วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00- 16.00 น.
วิทยากรโดย อ.โกมินทร์  เมืองจันทร์

What Is “Super Admin” ?

“พนักงานธุรการ | Admin” อยู่ในตำแหน่งงานตรงกลาง
ที่ต้องประสานงานและประสานประโยชน์

หากสามารถเป็นสุดยอดพนักงานธุรการได้
อนาคตอันสดใสในหน้าที่การงานก็รออยู่…

คุณจะไม่ใช่แค่ พนักงานธุรการธรรมดาอีกต่อไป

กำหนดการอบรม
8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที
14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4

ความสำคัญ
ในองค์กรนั้นตำแหน่งงานที่มีความสำคัญและถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของความสำเร็จคือตำแหน่งพนักงานธุรการ “Admin” เพราะอยู่ในตำแหน่งงานที่อยู่ตรงกลางต้องประสานงานและประสานประโยชน์ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า ถึงแม้องค์กรจะมีโครงสร้างและวางระบบไว้ดีเพียงใดแต่หากไร้ซึ่งพนักงานธุรการที่มีประสิทธิภาพก็ย่อมทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดผลกระทบกับทุกภาคส่วนตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาพนักงานธุรการ “Admin” ให้มีทักษะและเทคนิคการสื่อสาร มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการเป็นพนักงานธุรการ “Admin” ที่ได้รับการยอมรับของทุกฝ่ายและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณสมบัติของการเป็นสุดยอดพนักงานธุรการ “Super Admin” เช่น การสร้างเจตคติเชิงบวก การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสารภายในองค์กร จิตวิทยาในการทำงาน ทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา อันจะทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักและเห็นสำคัญในบทบาท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในการเป็นพนักงานธุรการ “Admin” ที่ได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาที่ไม่ควรจะเกิด อันเนื่องมาจากสื่อสารที่ผิดพลาด
3. เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้าอบรมมีบุคลิกภาพที่ดี และมีคุณลักษณะพิเศษสำหรับการเป็น พนักงานธุรการ “Admin”
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาตนเองและทีมงานในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์กรและพร้อมก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

หัวข้อการอบรม
1. อุ่นเครื่องกับระบบการทำงานของ พนักงานธุรการ “Admin” อย่างมืออาชีพ
– ความสำคัญของพนักงานธุรการ “Admin” ส่งผลต่อตนเองและธุรกิจ
– ทักษะการจัดการทำงานให้เป็นระบบ
– ทักษะการเรียงลำดับความสำคัญของงาน
– เทคนิควิธีการรับมือเมื่อต้องทำงานหลากหลายให้สำเร็จในเวลาใกล้กัน
2. ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
– ทักษะการสื่อสารกับฝ่ายต่างๆภายในองค์กร
– เทคนิคการเป็นผู้ฟังที่ดี
– ศิลปะการพูดเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี
3. การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับ พนักงานธุรการ “Admin” มืออาชีพ
– บุคลิกภาพพื้นฐานสำหรับพนักงานธุรการ “Admin”
– คุณลักษณะประจำตัวพิเศษสำหรับพนักงานธุรการ “Admin”
– บุคลิกภาพที่ไม่ดี ซึ่ง พนักงานธุรการ “Admin” ควรระวัง
– การสร้างบุคลิกภาพให้เป็นผู้ให้บริการที่ดี
4. มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานสู่การให้บริการที่เป็นเลิศ
– เทคนิคกับการรับมือกับอารมณ์ต่างๆของผู้ที่มาติดต่อ
– เทคนิคการหลีกเลี่ยง / ลดความขัดแย้ง
– เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับฝ่ายต่างๆ
5. เคล็ดลับพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ “Super Admin”

รูปแบบการอบรม
• บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
• กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
• สรุป เรียนรู้จากกิจกรรมการอบรม
• ถาม ตอบ ทุกข้อสงสัย ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้
1. โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook หรือ Smartphone (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี ลงได้ทั้งใน Notebook และ Smartphone)
2. ไลน์ไอดี ผู้เข้าร่วมอบรม สำหรับดึงเข้ากลุ่ม เพื่อความสะดวกในการสื่อสาร การส่ง ID Password เพื่อเข้าห้องอบรมออนไลน์ และการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆค่ะ 

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะ 

อัตราค่าบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน

  • อัตราค่าอบรมปกติ
    อัตราค่าอบรม : = 2,900 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)
  • กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
    รับส่วนลด 5% จาก 2,900 บาท(ยังไม่รวม VAT)
    อัตราค่าอบรม : = 2,755 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม และ Link รหัสเข้าห้องอบรม Zoom จัดส่งให้ทางอีเมล ก่อนวันอบรม
2. ไฟล์วุฒิบัตร (E-Certificate) สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน จัดส่งให้หลังวันอบรมทางอีเมล

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา
1. โอนเงิน หรือฝากเช็ค (เช็คสั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด หรือ BUNNE BUSINESSION CO.,LTD.) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
=> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี  เลขที่บัญชี 109-243809-5
=> ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9

2. ส่ง Pay in ไปที่ vickktraining@gmail.com

รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812  สำนักงานใหญ่
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด  17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล  ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 02-7895644  095-3691591   095-9616642

Line ID :  @vickktraining
E-mail :  vickktraining@gmail.com

  โบร์ชัวร์หลักสูตรอบรม & ใบสมัครอบรม

    สำรองที่นั่งอบรม

    หลักสูตรอบรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ