หลักสูตรอบรม การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งในองค์กร (Succession Plan)

ความสำคัญหลักสูตรอบรม
เมื่อกล่าวถึงการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร พบว่าไม่ว่าจะเป็นพนักงาน, หัวหน้างาน, ผู้บริหารระดับสูงตลอดจนฝ่ายบุคคลต่างตระหนักดีว่าเป็นสิ่งที่ต้องเร่งวางแผน เพื่อรองรับพนักงานที่กำลังจะเกษียณอายุหรือลาออก รวมทั้งตำแหน่งผู้บริหารหรือตำแหน่งสำคัญในองค์กรที่หากว่าวันหนึ่งผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญลาออกจากองค์กรไป หรือมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้บุคคลที่ดำรงอยู่ในตำแหน่งสำคัญไม่สามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้

ปัจจุบันจะพบว่าองค์กร/บริษัทต่างๆ ส่วนใหญ่ ยังประสบปัญหาในทางปฏิบัติการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร เนื่องจากขาดความรู้ในเรื่องนี้ และไม่ทราบว่าต้องเริ่มต้นอย่างไร ไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่ชัดในการกำหนดคุณสมบัติของผู้สืบทอดตำแหน่ง ขาดกระบวนการในการจัดการกับสภาวะอารมณ์ของพนักงานเก่าที่ทำงานทุ่มเท แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกอย่างไร ขาดเครื่องมือที่เป็นระบบและโปร่งใสเพียงพอต่อการแจ้งเหตุผลกับพนักงาน ดังนั้นการหาทายาทสืบทอดตำแหน่งจึงเป็นงานสำคัญและเร่งด่วน ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้บริหารระดับสูงต้องร่วมกันวางแผน

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ขั้นตอนในการจัดทำ Succession Plan ได้อย่างมีหลักการ และมีความชัดเจน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีวิธีการกำหนดเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก และประเมินผลหาผู้สืบทอดตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการกำหนด ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานได้เป็นรูปธรรม
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนําความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ ใช้ให้เกิดประโยชน์

หัวข้อการอบรม
1. ความหมาย แนวคิด และหลักการของการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร (Succession Planning)
2. กระบวนการ/ขั้นตอน ตั้งแต่การกำหนดคุณสมบัติ การคัดเลือกผู้สมัคร
3. หลักเกณฑ์การวิเคราะห์และกำหนด Competency และระดับ Competency ที่คาดหวังของตำแหน่งงานหลักที่จัดทำ Succession Plan
4. การเลือกเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพโดยปราศจากอคติ และสามารถตอบคำถามพนักงานได้
5. การวางแผนพัฒนารายบุคคลสำหรับผู้มีแววเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่งต่อไป
6. ความแตกต่างระหว่าง Talent Management และ Succession Plan
7. การนำ Mentoring program (ระบบพี่เลี้ยง) เข้ามาใช้หลังจากที่ได้ Successor
8. เทคนิคการชี้แจงผล และทำความเข้าใจกับผู้สมัครคนอื่นๆ ที่ไม่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง (Feedback & Counseling)

รูปแบบการอบรม
• บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก พร้อมตัวอย่าง /กรณีศึกษา
• ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริง การปฏิบัติได้จริง