หลักสูตรอบรม เทคนิคการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
TECHNIQUES FOR SUCCESS AT WORK

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้เข้าอบรมด้านพฤติกรรมการทำงานร่วมกันในองค์กร ให้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ ของตนเองที่มีต่อความสำเร็จของเป้าหมายองค์กร
2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง เกิดความรักความผูกพัน ความสามัคคีในองค์กร , รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร งานที่ทำ ตนเอง ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
3. เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สามารถสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับตนเองในการทำงานและการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มีความกระตือรือร้นในการทำงานอยู่เสมอ
4. เพื่อเรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงาน,การใช้ชีวิต ให้มีประสิทธิภาพและมีความสุข สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง และสามารถปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์
5. เห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นประโยชน์ต่อการประสานงานและการปฏิบัติงาน

หัวข้อการอบรม
1. สร้างจิตสำนึกรักองค์กร
– สร้างจิตสำนึกรัก และผูกพันองค์กร
– สร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ และการอยู่ร่วมกันในองค์กร
– ความคิดเชิงบวกกับการทำงานในองค์กร
2. เสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน พัฒนาตน พัฒนางาน สู่ความสำเร็จ
– เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง
– การสำรวจตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง
– การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยตัวเราเอง
3. พัฒนาทีมงาน สู่ความสำเร็จ
– ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม
– ลักษณะ บรรยากาศ และองค์ประกอบของทีมที่มีประสิทธิภาพ
– เทคนิคปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อการทำงานเป็นทีมให้สัมฤทธิ์ผล
– เทคนิค / วิธีที่ใช้สำหรับการทำงานเป็นทีม การสร้างความสัมพันธ์อันดี
– ปัญหา อุปสรรคและวิธีการแก้ไขของการทำงานเป็นทีม
4. การวางแผนการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
– ความกระบวนการและวิธีการวางแผนการทำงาน
– การจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน
5. เครื่องมือในการวางแผนการทำงาน
– ตารางการวางแผนทำงาน รายปี
– ตารางการวางแผนทำงาน รายเดือน
– ตารางการวางแผนทำงาน รายสัปดาห์ และรายวัน
6. เทคนิคการบริหารเวลา
– เทคนิคการมอบหมายงาน
– เทคนิคการบริหารการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
– เทคนิคการทำให้มีเวลามากขึ้น

รูปแบบการอบรม
บรรยาย / ระดมสมอง / ทำ Workshop แลกเปลี่ยนความคิดเห็น