หลักสูตรอบรม “การกำหนดกลยุทธ์ และทิศทางการพัฒนาธุรกิจขององค์กร” (Workshop หลักสูตร 2 วัน)

หัวข้อการอบรม
วันที่ 1 “การกำหนดกลยุทธ์”
1. ภาพรวมของการจัดทำแผนกลยุทธ์ และการกำหนดกลยุทธ์
2. การทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจขององค์กร
• External Analysis (การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกบนบริบทธุรกิจขององค์กร)
• การวิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรม Forces Driving Industry Competition
• Internal Analysis (การวิเคราะห์องค์ประกอบภายในองค์กร)
• การวิเคราะห์โครงสร้างการดำเนินธุรกิจขององค์กรโซ่คุณค่า (Value Chain)
• Workshop ระดมความคิดและนำเสนอ
3. การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กร
4. การวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ , SWOT Analysis
• Workshop ระดมความคิดและนำเสนอ
5. การกำหนดกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix
6. การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ (Product Analysis)
• Workshop ระดมความคิดและนำเสนอ
7. การกำหนดปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจ Key Factor of Success
8. การใช้แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ในการนำกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ
• Workshop ระดมความคิดและนำเสนอ

วันที่ 2 “ทิศทางการพัฒนาธุรกิจขององค์กร และการออกแบบการพัฒนาธุรกิจขององค์กร”
1. การพัฒนาธุรกิจ (Business Development) Customer-oriented
2. ทิศทางการพัฒนาธุรกิจขององค์กร (Business Model)
• Workshop ระดมความคิดและนำเสนอ
3. การออกแบบการพัฒนาธุรกิจขององค์กร (Design Thinking for Business)
• Workshop ระดมความคิดและนำเสนอ
4. สรุปสิ่งที่ได้รับจากสัมมนาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

รูปแบบการอบรมสัมมนา
• ใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนได้คิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปใช้ได้
• เนื้อหาของหลักสูตรมีทั้งการบรรยายเชิงลึก 20% , การระดมความคิด ระดมสมอง (Brainstorming) 60% , การปฏิบัติการ (Workshop) , และการนำเสนอ (Present) 20% ทำให้การเรียนรู้ เกิดความผ่อนคลาย และสามารถเข้าใจได้ด้วยตัวเอง
• วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้ให้ Tools ในการระดมความคิด และอำนวยความสะดวกในการสัมมนา ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่มหรือ Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนรู้ สามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม และนำไปสู่การใช้ปฏิบัติงาน
• จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ไม่เกิน 20 ท่าน , บรรยายภาษาไทย