อบรมหลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC THINKING) เพื่อการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และวางแผนปฏิบัติ

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญหลักสูตรอบรม
การคิดเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการคิดแบบมีขั้นมีตอน เพื่อให้สามารถหาวิธีการหรือทางเลือกที่ดีที่สุด ภายใต้สภาวะต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ยิ่งในยุค Disruption ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีและการแข่งขันเพื่อให้องค์กรนั้นอยู่รอดภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หากบุคลากร ไม่มีวิธีการรับมือหรือไม่มีการคิดอย่างมีระบบ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีก็ยากที่ทำให้องค์กรนั้นพัฒนาให้เหนือคู่แข่งขันได้ บุคลากรในองค์กรจำเป็นที่จะต้องมีกระบวนทัศน์ในการคิดที่เป็นระบบ อย่างมีกลยุทธ์ เพื่อสร้างระบบการทำงานที่เหมาะสม สามารถหาวิธีการมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์และตอบสนององค์กรได้เป็นอย่างดี
ในการดำเนินชีวิตของคนเราทุกวันนี้ ทุกคนต่างเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ และนำไปสู่การวางแผนปฏิบัติ จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องมีความสามารถในเรื่องนี้ องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจหรือองค์กรสาธารณะ ต่างย่อมมุ่งหวังให้ลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร ได้รับความพึงพอใจจากการทำงานขององค์กร ซึ่งทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของบุคลากรในองค์กรถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอันจะช่วยทำให้องค์กรไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ได้

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบการคิดประเภทต่างๆ
2. เพื่อสามารถ นำข้อมูลจากการวิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสีย ไปกำหนดกรอบ กำหนดแนวทาง วางแผนในการปฏิบัติงานได้
3. เพื่อสามารถ วิเคราะห์ข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบในระดับองค์กร และสามารถหากลยุทธ์เพื่อเตรียมรับมือต่อสถานการณ์นั้นๆ ได้
4. เพื่อเสริมสร้างการนำเครื่องมือและเทคนิคของแต่ละเครื่องมือมาใช้งานในกิจกรรมการพัฒนาความยั่งยืนให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

หัวข้อการอบรม
1. ความสำคัญและความหมายของการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
2. สร้างระบบความคิดให้ถูกต้องในการบริหารจัดการงาน และกระบวนการคิดที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
3. สร้างระบบความคิดให้ถูกต้องในการบริหารจัดการงาน การดูแนวโน้มเหตุการณ์ที่จะเกิดซ้ำ และกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
4. กระบวนการแก้ปัญหา การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ปัจจัยความสำเร็จในการแก้ปัญหาและข้อควรระวัง
5. เทคนิคและการใช้งานเครื่องมือ (Tools) ในการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) อย่างเป็นระบบ
5. การสร้างทางเลือกในการตัดสินใจ ข้อดี ข้อด้อย ในแต่ละทางเลือก
6. เทคนิควิธีการเสนอให้เลือกทางเลือก พร้อมเหตุผล
7. การเชื่อมโยงเทคนิคการคิด มาใช้ในการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ และวางแผนปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ
8. เทคนิคการผสมผสานเครื่องมือ(Tools) การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) อย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงข้อมูลทุกมุมมองในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ สำหรับการบริหารจัดการงานแบบมืออาชีพ

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง Workshop ฝึกปฏิบัติ ให้นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง