หลักสูตรอบรม การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทางสถิติ,SPC  (Statistical Process Control)

ความสำคัญ
การนำสถิติมาใช้ในการควบคุมกระบวนการในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูง สอดคล้องตามความต้องการและข้อกำหนดของทางลูกค้า อีกทั้งยังมีส่วนช่วยให้เกิดการป้องกันความบกพร่องที่จะเกิดขึ้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ในระยะยาวได้อีกด้วย แต่การที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้นั้น ความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ควรมีความรู้และความเข้าใจในการนำเทคนิคทางสถิติมาใช้ในการควบคุมกระบวนการอย่างถูกต้องและมีความเหมาะสม ตลอดจนมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในส่วนของการคำนวณและตีความหมายของดัชนีวัดเชิงสถิติที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมได้ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถในเชิงของกิจกรรมด้านการผลิตภายในโรงงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการของการควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคด้านสถิติและการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการตามมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009
2. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการทางสถิต
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในการควบคุมกระบวนการ
4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแผนภูมิควบคุมชนิดต่างๆ
5. สามารถนำแผนภูมิควบคุมไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมกระบวนการในองค์กรได้

หัวข้ออบรม
• แนวคิดและวิวัฒนาการด้านสถิติ
• ความสำคัญและความหมายของสถิติ
• แนวทางการนำสถิติไปใช้ภายใต้เงื่อนไขของระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO/TS16949:2009
• ประโยชน์ของการนำสถิติไปใช้ในการควบคุมกระบวนการ
• ทบทวนความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติ
• ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและการนำสถิติ ไปใช้ ในการควบคุมกระบวนการ
• เทคนิคการควบคุมกระบวนการและการคำนวณ โดยใช้สถิติ เครื่องมือทางสถิติ Control Chart ประเภทต่างๆ ได้แก่
– Variable Control Chart
– Xbar-R Chart, Xbar-S Chart, X-MR etc.
– Attribute Control Chart ,P Chart, np Chart, C Chart และ U Chart
• เทคนิคการวิเคราะห์ และตีความหมายของความผิดปรกติ ในแผนภูมิควบคุมด้านต่างๆ
• การดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องเมื่อเกิดความผิดปกติ
• แนวคิดของการศึกษาความสามารถของกระบวนการ
• เทคนิคการคำนวนค่าความสามารถของกระบวนการ (Cp, Cpk, Pp, Ppk)
• การวิเคราะห์ และตีความหมายของดัชนีวัดความสามารถประเภทต่างๆ และการนำไปปรับปรุงเพื่อยกระดับขีดความสามรถของกระบวนการ
• กรณีศึกษากิจกรรมการใช้เครื่องมือทางสถิติ ในการควบคุมกระบวนการ และการวิเคราะห์ ค่าความสามารถของกระบวนการ