อบรมหลักสูตร “เทคนิคการควบคุมกระบวนการและคุณภาพโดย SPC และ QC 7 Tools”
Statistical Process Control & QC 7 Tools

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
การนำสถิติมาใช้ในการควบคุมกระบวนการในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูง สอดคล้องตามความต้องการและข้อกำหนดของทางลูกค้า อีกทั้งยังมีส่วนช่วยให้เกิดการป้องกันความบกพร่องที่จะเกิดขึ้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ในระยะยาวได้อีกด้วย แต่การที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้นั้น ความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ควรมีความรู้และความเข้าใจในการนำเทคนิคทางสถิติมาใช้ในการควบคุมกระบวนการอย่างถูกต้องและมีความเหมาะสม ตลอดจนมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในส่วนของการคำนวณและตีความหมายของดัชนีวัดเชิงสถิติที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมได้ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถในเชิงของกิจกรรมด้านการผลิตภายในโรงงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องได้

การควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นบทบาทสำคัญยิ่งต่อโรงงานนั้นๆ ซึ่งหลักการควบคุมคุณภาพ ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปต่างจากอดีตมากและได้เกิดเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพอยู่หลายวิธี เช่น QC Story , QCC (Quality control circle) และ QC 7 Tools หรือเครื่องมือจัดการคุณภาพ 7 ชนิด ซึ่งเป็นเครื่องมือทางสถิติอย่างง่ายๆ ที่สามารถนำมาช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เป็นระบบและเป็นขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ค้นพบปัญหาที่แท้จริงจากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิตนั้นๆ ด้วย การลดปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาที่ถูกต้อง ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ดังนั้น ทุกคนต้องมีความรู้ จิตสำนึก การสังเกต หาสาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุง เพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ยั่งยืนได้นั่นเอง

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการของการควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคด้านสถิติและการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการตามมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009
2. เพื่อให้มีความเข้าใจในการควบคุมกระบวนการและควบคุมคุณภาพโดย ใช้เครื่องมือ SPC (Statistical Process Control) และ QC 7 Tools
3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแผนภูมิควบคุมชนิดต่างๆ และ เครื่องมือจัดการคุณภาพ ทั้ง 7 ชนิด หรือ QC 7 Tools
4. เพื่อทราบถึงเทคนิควิธีการใช้ SPC (Statistical Process Control) และ QC 7 Tools ที่ถูกต้องและหมาะสม
5. เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม QCC อย่างเป็นระบบ
6. สามารถนำแผนภูมิควบคุมไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมกระบวนการในองค์กรได้
7. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
8. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม
1. การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทางสถิติ Statistical Process Control (SPC)
• ที่มาและความสำคัญและความหมายของสถิติ
• แนวทางการนำสถิติไปใช้ภายใต้เงื่อนไขของระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO/TS16949:2009
• ประโยชน์ของการนำสถิติไปใช้ในการควบคุมกระบวนการ
• ทบทวนความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติ
• ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและการนำสถิติไปใช้ในการควบคุมกระบวนการ
• เทคนิคการควบคุมกระบวนการและการคำนวณ โดยใช้สถิติ เครื่องมือทางสถิติ Control Chart ประเภทต่างๆ ได้แก่
– Variable Control Chart
– Xbar-R Chart, Xbar-S Chart, X-MR
Workshop #1
• เทคนิคการควบคุมกระบวนการและการคำนวณ โดยใช้สถิติ เครื่องมือทางสถิติ Control Chart ประเภทต่างๆ ได้แก่
– Attribute Control Chart ,P Chart, np Chart, C Chart U Chart, Cp, Cpk, Pp, Ppk
• เทคนิคการคำนวนค่าความสามารถของกระบวนการ
Workshop #2

2. QC 7 Tools: เทคนิคการใช้เครื่องมือจัดการคุณภาพ 7 ชนิด
• ความเป็นมาและความหมายของระบบคุณภาพ และ QC 7 Tools
• เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools และเทคนิคการนำไปใช้
– กราฟ (Graph)
– แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)
– แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram)
– ผังแสดงเหตุและผล (Cause& Effect Diagram)
– ฮีสโตแกรม (Histogram)
– แผนภูมิควบคุม (Control Chart)
– ผังการกระจาย (Scatter Diagram)
Workshop #3
• แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
• เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทำกลุ่มคุณภาพ QCC (Small group activity)
Workshop #4

รูปแบบการอบรม
• การบรรยาย 40 %
• เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%
• การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %