หลักสูตรอบรม Digital HR การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร HR Analytics และการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization

ดูรายละเอียด : หลักสูตรอบรมเปิดอบรมแบบ Public Training ด้าน HR Analytics, Digital HR…คลิก

ยละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

หลักการความสำคัญ
ข้อมูลถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) การเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่างๆ จะมีข้อมูลมากมายและหลากหลายรูปแบบ ขณะเดียวกันเทคโนโลยีในการบริหารทรัพยากรบุคคลยุค Digital HR ที่ใช้ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลก็สามารถเข้าถึงใช้งานได้ง่ายขึ้น การใช้ประโยชน์จากข้อมูลจึงกลายเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR)
ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรด้วยวิทยาการข้อมูล (HR Analytics in Data Science) และการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพของนักบริหารจัดการงานบุคคล (HR) ให้ก้าวไปสู่บทบาทการเป็น HR Business Partner ได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้เข้าใจหลักการ แนวคิดสำคัญเกี่ยวกับ Digital HR , Big Data , Data Science และ HR Analytics
2. เพื่อให้มีเทคนิคในการเลือกใช้เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล HR ทั้งแบบพรรณนา (Descriptive) และคาดการณ์/พยากรณ์ (Predictive)
3. เพื่อให้มีทักษะในการอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูล HR Analytics การจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization การอภิปรายเชื่อมโยงโดยใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ และนำเสนอกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล HR

หัวข้อการอบรม

1. ความรู้เกี่ยวกับ Digital HR , Big Data , Data Science และ HR Analytics
• HR Business Partner การสร้างมูลค่าให้องค์กรผ่านงาน HR ด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน HR
• การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน HR (HRIS) ในยุคดิจิตอลขององค์กร
• ความรู้เกี่ยวกับ Big Data การพัฒนา Big Data Ecosystem , ความรู้เกี่ยวกับ Data Mining และเทคนิค Data Mining สำหรับการทำงานด้าน HR Analytics
• ภาพรวมความสัมพันธ์ของข้อมูลทรัพยากรบุคคล (HR Data) กับข้อมูลการดำเนินงานขององค์กร (Organization & Business Data)
• กระบวนการข้อมูล Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) และกระบวนการสำหรับการทำ HR Analytics
2. HR Analytics การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้าน HR
• HR Analytics กับการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแบบ Descriptive และ Predictive
• การใช้สถิติสำหรับนัก HR ในการวิเคราะห์ข้อมูล
• การสร้างโปรแกรมให้เรียนรู้จากข้อมูล (Machine Learning)
• การทำ Data Mapping เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำ HR Analytics
3. HR Analytics กับการทำงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล , การพรรณนา (Descriptive) และคาดการณ์/พยากรณ์ (Predictive) ในงาน HR ด้านต่างๆ
• วิเคราะห์อัตรากำลัง การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Workforce Analysis , Recruitment and selection)
• วิเคราะห์การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร (Training and Development)
• วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Employee performance)
• วิเคราะห์การออกจากงานของบุคลากร (Employee turnover)
• วิเคราะห์ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)
4. การจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization การอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายเชื่อมโยงโดยใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ และนำเสนอกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล HR ในด้านต่างๆ สู่การเป็น HR Business Partner
5. Workshop : ฝึกปฏิบัติการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization ด้วยโปรแกรม Power BI Desktop โดยผู้เข้าอบรมนำ Notebook ที่ติดตั้งโปรแกรม Power BI Desktop (เวอร์ชันฟรี) มาใช้ในการทำ Workshop ซึ่งทางวิทยากรได้เตรียมข้อมูลตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ไว้ให้แล้ว

ดูรายละเอียด : หลักสูตรอบรมเปิดอบรมแบบ Public Training ด้าน HR Analytics, Digital HR…คลิก