อบรม หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสาร ผ่าน Social สำหรับ Contact Center มืออาชีพ”

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อปลูกฝังให้มีความตระหนักและความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการสร้างคุณภาพการบริการของ Contact Center
2. เพื่อให้เกิดมาตรฐานการสื่อสารผ่าน Social ที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ
4. เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในการบริการ เชื่อมั่นในธุรกิจขององค์กร
5. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในกรณีต่างๆ ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
6. เพื่อพัฒนาตนเองเป็น Contact Center มืออาชีพที่มีประสิทธิภาพสูง
7. เพื่อฝึกการกลั่นกรองความคิดในการแก้ปัญหาจากการทำงาน ด้วยการมองปัญหา ในมุมกว้าง และลึก มีสาระประเด็นและมีแนวความคิดรวบยอดในการสื่อสาร

หัวข้อการอบรม
1. Contact Center กับบทบาทและหน้าที่เชิงธุรกิจ
2. ความคาดหวังของลูกค้า Contact Center ในส่วนของการสื่อสารผ่าน Social
• การเป็นมืออาชีพคืออะไร
• การเป็นมืออาชีพประกอบด้วยอะไรบ้าง
• แสดงความเป็นมืออาชีพได้อย่างไร
• การพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นมืออาชีพ
3. รู้จักและเตรียมรับมือกับลูกค้าแต่ละประเภท ยุค 4.0
• ลูกค้าคือใคร…??? ความคาดหวังของลูกค้า
• รู้จักและเตรียมรับมือกับลูกค้าแต่ละประเภท
• การอ่านความต้องการของลูกค้า
• ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) กับการเผชิญกับลูกค้าที่ยุ่งยาก
4. เทคนิคการสื่อสารและการรับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสื่อสารแบบ Non-Voice (ในรูปแบบต่างๆ เช่น Email Line Facebook เว็บไซต์ และการแชท เป็นต้น )
• ความสำคัญ และองค์ประกอบของการสื่อสาร
• สาเหตุที่ทำให้การสื่อสารเกิดความล้มเหลว
• การใช้คําวลีสํานวนที่เหมาะสม
• หลักที่ต้องคํานึงถึงในการพัฒนาการเขียน (การพิมพ์) อย่างมีประสิทธิภาพ
• มาตรฐานและขั้นตอนของการสื่อสารที่ดี
• เทคนิคการสื่อสารด้วยการใช้ศิลปะการตั้งคำถาม
• จิตสำนึกและความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารระหว่างผู้อื่น
• จิตวิทยาใน การสื่อสาร กับคนแต่ละประเภท
5. เทคนิคการรับมือ ,แก้ปัญหา และจัดการ เมื่อลูกค้าไม่พอใจที่มีประสิทธิภาพ ยุค 4.0

รูปแบบการอบรม
• บรรยาย ชวนคุย ชมวีดีทัศน์ กรณีศึกษา แลกเปลี่ยนความคิด Workshop ให้คำปรึกษาระหว่างการอบรม