อบรมหลักสูตร  พลังแห่งการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
การที่จะทำให้องค์กรก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จได้นั้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกคนต้องร่วมมือกัน ต้องทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ต้องอาศัยกระบวนการและเทคนิคที่เรียกว่า “ทีมเวิร์ค” ซึ่งการทำงานแบบทีมเวิร์คที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น อาจจะฟังดูเป็นเรื่องใหญ่ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเป็นไปไม่ได้ เพียงแต่ต้องอาศัยเทคนิค ความเข้าใจและความตั้งใจจริง ก็จะทำให้การทำงานแบบทีมเวิร์คนั้นประสบผลสำเร็จได้ด้วยดี ผนวกกับทุกคนในองค์กรมีพลังหรือสามารถเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับตนเองได้เป็นอย่างดีแล้ว ความสำเร็จและความก้าวหน้าขององค์กรก็เป็นเรื่องที่คาดหวังได้อย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ ความหมายที่แท้จริงในเรื่อง “การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ”
2. เพื่อให้สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่เชื่อมั่นและไว้วางใจของกันและกัน
3. เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีและรักในองค์กร งานที่ทำ ตนเอง ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
4. เพื่อให้มีมาตรฐานของการทำงานร่วมกัน มีความกระตือรือร้น และสามารถร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์
5. เพื่อสร้างบรรยายกาศที่ดีให้เกิดขึ้นในที่ทำงาน มีความไว้เนื้อเชื่อใจ มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนสามารถทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6. เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานและสร้างมาตรฐานของการทำงานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น

หัวข้อการอบรม
1. อุ่นเครื่อง … ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม
– ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์
– การสร้างจิตสำนึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน
– เทคนิคปรับเปลี่ยนทัศนคติและคิดเชิงบวกเพื่อการทำงานเป็นทีมที่สัมฤทธิ์ผล
– ลักษณะ บรรยากาศและองค์ประกอบของทีมที่มีประสิทธิภาพ
2. เพิ่มพลังแห่งศักยภาพตนเอง
– เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง
– เรียนรู้ในเบื้องลึกของคนเพื่อ “รู้เรา-รู้เขา”
– การสำรวจตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง
– การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยตัวเราเอง
3. ผู้นำ, ผู้ตาม กับการทำงานเป็นทีม
– ผู้นำ, ผู้ตาม กับการทำงานเป็นทีม
– คุณสมบัติและลักษณะที่ดีของผู้นำ , ผู้ตาม
– บทบาทหน้าที่ของผู้นำ , ผู้ตาม
4. เทคนิคการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
– เทคนิค / วิธีที่ใช้สำหรับการทำงานเป็นทีม
– เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีม
– การจัดการความขัดแย้งและแนวทางการบริหารความขัดแย้ง
– บรรทัดฐาน ความไว้วางใจและแรงยึดเหนี่ยวของทีม
– ปัญหา อุปสรรคและวิธีการแก้ไขของการทำงานเป็นทีม

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ชวนคุย และกรณีศึกษา
2. กิจกรรมละลายพฤติกรรม /เกมส์ประกอบการอบรม
3. การระดมสมอง / แลกเปลี่ยนความคิด
4. Workshop ฝึกปฏิบัติให้นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง
5. สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ