หลักสูตรอบรม การดำเนินกิจกรรม SGA อย่างมีประสิทธิภาพ
Effectiveness Small Group Activity

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
หลักสูตรการดำเนินกิจกรรม SGA เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งเหมาะสมกับสภาวะของการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงอย่างเช่นในปัจจุบัน หลายบริษัทจึงเน้นการอบรมให้ความรู้กับพนักงานทุกคนในองค์กร ให้สามารถนำเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบผ่านกิจกรรม SGA นี้ มาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปแบบภายในหน่วยงานของตนเอง
แต่การจะสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งคุณภาพและการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อการดำเนินงานของกิจกรรม SGA ได้นั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีความเข้าใจต่อการใช้เครื่องมือและขั้นตอนต่างๆ เป็นอย่างดีก่อน รวมทั้งยังต้องสามารถให้คำปรึกษา ชี้แนะ ให้กับพนักงานเมื่อเกิดปัญหาในระหว่างการทำกิจกรรม SGA ได้ด้วย รวมทั้งการดำเนินการตัดสิน ประกวด การให้รางวัลจูงใจ การประชาสัมพันธ์ ซึ่งหลักเกณฑ์และหลักการเหล่านี้ ได้รวบรวมนำมาไว้ในหลักสูตรนี้แล้ว
การใช้กิจกรรม SGA ในการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานด้วยตัวบุคคลากรภายในเองได้แล้วนั้น จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้น ได้อย่างแน่นอน เช่น ลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดเวลาความสูญเปล่าจากการแก้ไขงาน การรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งในระดับพนักงาน ช่างเทคนิค หัวหน้างานและฝ่ายบริหารได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
2. เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม SGA อย่างเป็นระบบ
3. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบด้วย QC 7 Tools
4. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน และบริษัทอย่างต่อเนื่อง
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม
7. เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึกอบรม
8. เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
9. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้อการอบรม
• องค์ประกอบของดำเนินงาน ต้นทุน กำไร และรายได้
• การเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร
• แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
• ความเป็นมาและความหมายของ กิจกรรม SGA
• ประเภทของการทำกิจกรรม SGA
• ข้อดีของการทำกิจกรรมกลุ่ม SGA
• เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 TOOLS ในการวิเคราะห์ปัญหา
• การดำเนินการแก้ไขป้องกันตามหลักการของ PDCA
• ขั้นตอนการจัดทำกลุ่ม SGA (SMALL GROUP ACTIVITY)
WORKSHOP1 การฝึกเขียนลำดับขั้นการทำงานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงการทำงาน
WORKSHOP2 การรวมตัวเพื่อสร้างกลุ่ม SGA (ตั้งชื่อกลุ่ม / คัดเลือกหัวหน้า, เลขา แนะนำสมาชิก / คัดเลือกหัวข้อปัญหา / การวางแผน / การตั้งเป้าหมาย)
• เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม SGA: หลักการทำงานเป็นทีม
• เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม SGA: เทคนิคการสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
• เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม SGA: เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
• เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม SGA: เทคนิคการเสนอผลงาน
WORKSHOP3 ระดมสมอง BRAINSTORMING (ให้ผู้เข้าอบรมผลิตสินค้าตัวอย่าง เพื่อช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา)
• PDCA ที่อยู่ในขั้นตอนการทำกิจกรรมกลุ่ม SGA
• ธรรมชาติของกระบวนการผลิตและหลักการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ
• ตัวอย่างกิจกรรม SGA
WORKSHOP4 การนำเสนอผลงาน SGA ของผู้เข้าอบรม
• แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามตอบ

รูปแบบการอบรมสัมมนา
1. การบรรยาย 40 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการทำกิจกรรม SGA อย่างถูกต้อง
2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของ SGA ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
4. ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น


บริการรับจัดอบรมภายในองค์กร In-House Training 

หลักสูตรอบรม In-House Training สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 095-9616642, 095-3691591
E-mail1 :  vickktraining@gmail.com
E-mail2 :  info@vickktraining.com