หลักสูตรอบรม การให้บริการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจ
Customer Service Excellence

ดูตารางวันจัดอบรม ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ..Click

ความสำคัญ
การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น การบริการที่ดี ผู้รับบริการจะได้รับความประทับใจ และชื่นชมองค์กรของเรา เบื้องหลังความสำเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่างๆ เช่น งานขาย งานประชาสัมพันธ์  งานบริการหลังการขาย เป็นต้น และเช่นกัน เบื้องหลังความล้มเหลวเกือบทุกงาน หรือการตีจากไปของลูกค้า ก็มาจากการให้บริการที่ไม่ดี ไม่เป็นที่ประทับใจ ดังนั้น หากสามารถให้บริการได้อย่างดีเลิศ ผู้รับบริการเกิดความชื่นชมประทับใจ ก็จะส่งผลดีอย่างยิ่งให้กับชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านการบริการที่เป็นเลิศ อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จและเป็นจุดแข็งอย่างยิ่งขององค์กร

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อเป็นการปรับทัศนคติและสร้างจิตสำนึกที่ดีต่องานบริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า สามารถดูแลและปฏิบัติต่อลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ
3. เพื่อให้รู้หลักการให้บริการที่ดีและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ
4. เพื่อเป็นการสร้างสรรค์งานบริการให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้สำหรับการบริการในทุกสถานการณ์

หัวข้อการอบรม
1. อุ่นเครื่อง…การให้บริการที่เป็นเลิศ
– ลูกค้าคือใคร…???
– ความคาดหวังของลูกค้า
– ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการบริการที่ดีของเรา
– เข้าสู่โหมด…จูนคลื่นความคิด การปรับทัศนคติเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
2. การคิดอย่างมีจิตบริการ
– ทัศนคติเชิงบวก อาวุธลับนักบริการ
– เทคนิคการสร้างหัวใจบริการ
– กลยุทธ์ทำให้ลูกค้าได้รับของขวัญพิเศษจากเราเสมอ
– สร้างสรรค์งานบริการดีๆ ด้วย GATE
3. รู้ซึ้ง “การบริการ (Service)”
– องค์ประกอบของระบบการบริการเป็นเลิศ
– ความหมายที่แท้จริงของ Customer Centricity
– การเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ Service Excellence
– ความแตกต่างระหว่างการสร้างความพอใจ กับ ความประทับใจ
– เทคนิคการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าแบบยั่งยืน
4. เทคนิคและทักษะเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ
– บุคลิกภาพ กิริยา มารยาท เพื่อสร้างความประทับใจ
– เทคนิคการใช้น้ำเสียงและภาษากายในการสื่อสาร
– การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับลูกค้า
– มนุษย์สัมพันธ์กับหลักการบริการด้วยหัวใจ
– การสร้างเสน่ห์ให้ตนเองด้วยการต้อนรับและการบริการที่ดีเยี่ยม

รูปแบบการอบรม
• บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
• กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
• สรุป เรียนรู้จากกิจกรรมการอบรม
• ถาม ตอบ ทุกข้อสงสัย ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง

ดูหลักสูตรอบรม ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร “Customer FOCUS”การมุ่งเน้นความใส่ใจ ให้ความสำคัญกับลูกค้า..Click