หลักสูตรอบรม การสื่อสารอีเมลภาษาอังกฤษในงานบริการลูกค้าให้ประทับใจ
Effective English Email Communication in Customer Service

 

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้เข้าใจและเห็นความสำคัญการสื่อสารอีเมลภาษาอังกฤษในการดูแลบริการลูกค้าส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
2. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงวัฒนธรรมที่มากับการใช้ภาษาอังกฤษ ข้อควรทำ ข้อควรระวัง
3. เพื่อให้รู้และเข้าใจการสื่อสารอีเมลภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและเหมาะสม สำหรับงานด้านบริการ
4. เพื่อให้สามารถสื่อสาร โต้ตอบ อีเมลภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้อง สละสลวยและให้ความรู้สึกที่ประทับใจต่อผู้ที่เราสื่อสารด้วย
5. เพื่อให้สามารถสื่อสารตรงประเด็น กระชับ ไม่ก่อให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด
6. เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง ปรับประยุกต์และต่อยอดได้ในงานของตนเองทันที โดยใช้เวลาที่น้อยที่สุด

หัวข้อการอบรม
1. อุ่นเครื่อง…สื่อสารอีเมลในงานบริการที่ประทับใจ
– ความสำคัญการสื่อสารอีเมลส่งผลต่อตนเองและธุรกิจ
– ความคาดหวังของลูกค้าในการบริการ
– มารยาท และพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง
2. การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษในงานบริการให้สัมฤทธิ์ผล
– องค์ประกอบของโครงสร้างของอีเมลภาษาอังกฤษ
– หลักการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ
– อีเมลภาษาอังกฤษ แบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
– คำย่อ และคำศัพท์ที่นิยมใช้
– การใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนอีเมลให้เหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ
– ข้อควรระวังในการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการทำธุรกิจ
3. เทคนิคการสื่อสารอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ
– การใช้อีเมลในการสื่อสารให้ตรงจุด กระชับ
– การสื่อสารที่ไม่ทำให้เกิดข้อความน่าสับสน
– ประโยค , วลี เด็ดๆ ที่นิยมใช้ ที่ควรจดจำเพื่อนำไปใช้จริงเสมือนมืออาชีพ
4. Email Writing Workshop ฝึกเขียน โต้ตอบ และร่วมอภิปราย
5. เคล็ดลับพัฒนาการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ยกตัวอย่าง เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน (บรรยากาศสนุก ไม่น่าเบื่อ ความรู้เต็ม)
– เน้นฝึกเขียนโต้ตอบอีเมลในสถานการณ์ต่างๆ และร่วมอภิปรายเพื่อเน้นความเข้าใจและง่ายต่อการจดจำ
– ถาม-ตอบทุกปัญหา เพื่อสามารถนำกลับไปใช้จริงในการทำงาน
– สรุปภาพรวม เคล็ดลับ ที่ควรจดจำและการนำไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตการทำงาน