อบรมหลักสูตร “การบริการ เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มภายในองค์กร” Workshop

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบหลักการ การสื่อสาร บุคลิกภาพ และการให้บริการที่ดีและสร้างความประทับใจ
2. เพื่อให้เข้าใจวิธีการและทักษะการสื่อสารและการบริการที่ดีเลิศ
3. เพื่อให้ทราบหลักการบริการอาหารและเครื่องดื่มตามหลักมาตรฐานสากล
4. เพื่อรู้เทคนิควิธีการเตรียมตัวก่อนให้การบริการผู้มาเยือน ( แขก / ลูกค้า )
5. เพื่อเรียนรู้การต้อนรับ และการให้บริการที่เป็นมาตรฐานและประทับใจ
6. เพื่อเรียนรู้ การจัดที่นั่งและการเรียนเชิญไปที่นั่ง
7. เพื่อเรียนรู้เทคนิค หลักการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
8. เพื่อเรียนรู้เทคนิค และหลักทั่วไปในการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม

หัวข้อการอบรม
1. ทักษะการให้บริการที่ดีและสร้างความประทับใจ
• การมีใจรักงานบริการ (service mind)
• การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การแต่งกาย
• การสร้างรอยยิ้ม สร้างมิตรภาพให้กับลูกค้า
• การเรียกชื่อผู้มาเยือน ( แขก / ลูกค้า )
• ทักษะการสื่อสารในการบริการ
• การพัฒนาอารมณ์เพื่องานบริการ
2. หลักการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Workshop)
• การเตรียมการ / เตรียมตัว ก่อนให้บริการ
• เทคนิคการจัดที่นั่งของผู้มาเยือน ( แขก / ลูกค้า )
• การจัดวางเครื่องมือเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
• เทคนิคการจัดอาหารและเครื่องดื่ม ให้ดูสวยงาม
• หลักการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
• หลักการต้อนรับผู้มาเยือน ( แขก / ลูกค้า ) เรียนเชิญไปที่โต๊ะอาหาร
• หลักทั่วไปในการเสิร์ฟอาหาร
• การเก็บอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
• หลักทั่วไปในการเสิร์ฟเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ
• ฝึกปฏิบัติจริง

รูปแบบการอบรม
• บรรยาย ชวนคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์
• เน้นการทำ Workshop ฝึกปฏิบัติให้นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง
• สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ